2.1. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad. 
                                                                                                
001. Czy przy zmianie ogumienia na inny rozmiar należy kalibrować tachograf?
 1. tak;
 2. nie;
 3. zależy od przewoźnika.

2.1 001
002. Przy pomocy karty kierowcy możemy uzyskać dostęp do danych w pamięci tachografu:
 1. wszystkich z okresu poprzednich 28 dni;
 2. wszystkich z okresu poprzednich 21 dni;
 3. tylko do danych dotyczących aktywności posiadacza karty.

2.1 002
003. Jakie dane identyfikuje karta kierowcy?
 1. informacje dotyczące kierowcy oraz dane dotyczące przejazdów rejestrowanych przez moduł tachografu;
 2. informacje dotyczące kierowcy i przedsiębiorstwa;
 3. tylko dane dotyczące przejazdów przez określonego kierowcę.

 
004. Za jaki okres kierowca musi być w stanie okazać wykresówki, jeżeli prowadzi pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące?
 1. z bieżącego tygodnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 15 dni;
 2. z bieżącego dnia oraz poprzednich 18 dni;
 3. z bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni.

 
005. Jak często powinny być pobierane dane z karty przedsiębiorstwa?
 1. co najmniej raz na 21 dni;
 2. co najmniej raz na 28 dni;
 3. co najmniej raz na 3 miesiące.

 
006. Na jaki okres wydawana jest karta kierowcy?
 1. bezterminowo;
 2. na 5 lat, ale nie na dłużej niż okres ważności prawa jazdy posiadanego przez kierowcę;
 3. w wiarygodnych przypadkach na 7 lat.

2.1 006
007. Wykonanie wydruku z tachografu cyfrowego jest możliwe tylko w sytuacji:
 1. kiedy pojazd znajduje się na postoju i jest włączony zapłon;
 2. w pojeździe jest włączony zapłon;
 3. pojazd znajduje się na postoju, jest włączony zapłon, a drukarka jest nieuszkodzona.

2.1 007
008. Czy kierowca może prowadzić pojazd, gdy karta kierowcy jest uszkodzona, niesprawna lub została skradziona?
 1. do czasu uzyskania duplikatu nie może prowadzić pojazdu;
 2. może prowadzić pojazd, ale jest zobowiązany do wykonania wydruku z tachografu na początku i końcu swojej zmiany;
 3. jeżeli uzyska pisemną zgodę od właściciela firmy transportowej.

 
009. W przypadku uszkodzenia tachografu w trasie, należy:
 1. bez zwłoki udać się do serwisu i dokonać naprawy;
 2. jeśli powrót z trasy planowany jest przed upływem 7 dni, można rozpisywać wykresówki ręcznie;
 3. naprawy dokonać po powrocie do bazy bez względu na czas, jaki upłynie od awarii tachografu.

 
010. W przypadku uszkodzenia karty chipowej kierowcy:
 1. można kontynuować jazdę, zapisując aktywności w notesie;
 2. można kontynuować jazdę po wykonaniu wydruku z tachografu i nanoszeniu zapisów manualnych;
 3. można kontynuować jazdę, gdyż tachograf i tak zapisze aktywności.

 
011. Tryb odwoławczy od nałożonej decyzji wymaga złożenia odwołania przed upływem:
 1. 14 dni;
 2. 21 dni;
 3. 28 dni.

 
012. W przypadku uszkodzenia wykresówki znajdującej się w tachografie, należy:
 1. wymienić ją na nową, a uszkodzoną wyrzucić;
 2. wymienić ją na nową, a uszkodzoną zachować;
 3. nie ma potrzeby wymiany, gdyż można przez pozostałą część pracy wypełniać ją manualnie.

2.1 012
013. Odpoczynek tygodniowy kierowca zobowiązany jest rozpocząć:
 1. po wykonaniu maksymalnie 6 cyklach 24 godzinnych;
 2. najpóźniej w sobotę;
 3. po wykorzystaniu 40 godzin prowadzenia pojazdu.

 
014. Do elementów bezpieczeństwa biernego samochodu zaliczamy:
 1. apteczkę pierwszej pomocy;
 2. kurtyny powietrzne;
 3. system ESP.

 
015. Jakiego rodzaju szkolenie powinien ukończyć kierowca przewożący olej napędowy?
 1. w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych cysterną;
 2. w zakresie przewozu materiałów wybuchowych;
 3. w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych.

 
016. Czy badania lekarskie kierowcy mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?
 1. tak, zmniejszają ryzyko wypadku;
 2. nie, jeżeli kierowca nie ukończył 30 lat;
 3. nie, w każdym przypadku chodzi tylko o stan zdrowia pracownika.

2.1 016
017. Czy każdy samochód ciężarowy powinien być wyposażony w tachograf?
 1. tak, zawsze;
 2. nie, jeżeli jego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5t;
 3. przepisy tego nie regulują.

007
018. Czy do obowiązków przewoźnika należy przeszkolenie zatrudnionego kierowcy w zakresie BHP?
 1. nie;
 2. tak, ale dotyczy to wyłącznie kierowców przewożących towary niebezpieczne;
 3. tak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.1 018
019. Czy nagminne przekraczanie dopuszczalnego czasu jazdy kierowcy może być przyczyną cofnięcia licencji przedsiębiorcy?
 1. nie
 2. nie, jeśli przekroczenia są niewielkie
 3. tak, ponieważ stanowi to wzrost zagrożenia bezpieczeństwa.

 
020. Czy kierowca może rozmawiać przez telefon komórkowy w czasie jazdy?
 1. bezwzględnie nie;
 2. tak, zawsze;
 3. tak, ale pod warunkiem wyposażenia telefonu w zestaw głośnomówiący.

2.1 020
021. Dokumentem poświadczającym podczas kontroli drogowej prowadzenie przez przewoźnika działalności transportowej jest:
 1. wypis z licencji;
 2. licencja;
 3. wypis z rejestru działalności gospodarczej.

 2.1 021
022. Od czego zależy wysokość zabezpieczenia finansowego przedsiębiorcy transportowego?
 1. od liczby zatrudnionych kierowców;
 2. od liczby pojazdów zgłoszonych do licencji;
 3. od wielkości zaplecza technicznego.

 
023. Jakie dokumenty, kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego?
 1. wypis z licencji;
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego.

 
024. Wysokość kary za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie, wynosi:
 1. 5 000 zł.;
 2. 10 000 zł.;
 3. 15 000 zł.

 
025. Jaka jest wysokość kary za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem ciężarowym o DMC powyżej 3,5 ton bez uiszczonej opłaty za przejazd po drogach krajowych?
 1. 5 000 zł.;
 2. 3 000 zł.;
 3. 1 500 zł.

 
026. Tryb odwoławczy od nałożonej decyzji wymaga złożenia odwołania przed upływem:
 1. 14 dni;
 2. 21 dni;
 3. 28 dni.

 
027. Kierowca, który uzyskał prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 i ukończył kwalifikację wstępną dokonał rozszerzenia prawa jazdy do kategorii C+E zobowiązany jest:
 1. ukończyć kwalifikację wstępną;
 2. ukończyć kwalifikację uzupełniającą;
 3. nie musi uczestniczyć z tego powodu w żadnym szkoleniu.

 
028. Który warunek musi spełnić osoba ubiegająca się o zatrudnienie jako kierowca pojazdów, na które jest wymagane prawo jazdy kat. C i C+E?
 1. miec co najmniej 23 lata;
 2. mieć ukończone 21 lat - w przypadku osoby, która uzyskała kwalifikacje wstępna przyspieszona;
 3. mieć ukończone technikum samochodowe.

2.1 028
029. Czy inspektor transportu drogowego posiada prawo kontrolowania przedsiębiorstwa transportowego i jego właściciela (przedsiębiorcy)?
 1. tak, posiada takie prawo ale tylko w przypadku, gdy kontrola była zalecana przez jego przełożonego;
 2. nie, nie posiada prawa kontrolowania przedsiębiorstw transportowych;
 3. tak, posiada takie prawo w każdej sytuacji.

 
030. Czy pracownik wykonujący przewozy na potrzeby własne firmy musi być zatrudniony u przedsiębiorcy w ramach stosunku pracy?
 1. tak, obowiązkowo;
 2. nie, może być zatrudniony na innych zasadach, np. umowy zlecenia;
 3. przepisy nie regulują form zatrudnienia.

 
031. Licencja na wykonywanie transportu drogowego jest wymagana, gdy:
 1. kierowca i pasażerowie są pracownikami firmy, a pojazd jest własnością firmy;
 2. autobus jest pojazdem poniżej 3,5 t;
 3. usługa świadczona jest niezarobkowo pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 
032. Który z dokumentów jest prawnie wymagany jako załącznik do wniosku o udzielenie licencji?
 1. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych;
 2. prawo jazdy kategorii C;
 3. fotografia właściciela firmy.

 
033. Czy przedsiębiorca wykonujący transport zarobkowy samochodem ciężarowymi do 3,5t dopuszczalnej masy całkowitej powinien posiadać licencję?
 1. tak, ponieważ w zarobkowych przewozach rzeczy zawsze wymagana jest licencja, niezależnie od wielkości pojazdu;
 2. nie, dla takich samochodów licencja nie obowiązuje;
 3. nie, ale powinien wystąpić o zezwolenie na taki transport.

 
034. Czy kierowca podczas przejazdu pojazdem wyposażonym w tachograf analogowy powinien okazywać do kontroli kartę kierowcy jeśli ją posiada ?
 1. nie, gdyż wymagane jest okazanie tylko okresówek;
 2. tak;
 3. tak, ale wyłącznie w przypadku, kiedy jej używał w ciągu poprzednich 28 dni.

 
035. Który warunek musi spełnić kierowca ubiegający się o kwalifikację wstępną przyspieszoną na kategorię C i C+E?
 1. mieć ukończone 23 lata;
 2. mieć ukończone 21 lat;
 3. mieć ukończone technikum samochodowe.

2.1 035
036. Kierowca wykonujący przewozy drogowe poza spełnieniem wymogów określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym musi spełnić dodatkowe wymagania, jakie?
 1. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku;
 2. nie może zalegać z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym;
 3. musi być zatrudniony wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

 
037. Jak często kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim?
 1. do czasu ukończenia przez kierowcę 50 lat - co 5 lat, od 50 do 60 lat - co 2 lata, powyżej 60 roku życia - co 1 rok;
 2. do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat, po ukończeniu 60 roku życia – co 30 miesięcy;
 3. do czasu ukończenia przez kierowcę do 55 lat - co 5 lat, od 55 do 65 lat - co 3 lata, powyżej 65 roku życia - co 18 miesięcy.

 
038. W jaki sposób może być ukarany przedsiębiorca stosujący ceny dumpingowe?
 1. mandatem przez Policję;
 2. karą grzywny nałożoną przez ITD;
 3. karą nałożoną w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa UOKiK.

 
039. Ustawa z 24 sierpnia 2001 o czasie pracy kierowców zaczęła obowiązywać:
 1. 1 września 2001;
 2. 1 października 2001;
 3. 1 stycznia 2002.

 
040. Konwencja AETR reguluje czas pracy załóg wykonujących transport:
 1. międzynarodowy;
 2. krajowy;
 3. krajowy i międzynarodowy.

 
041. Przewoźnik udający się w trasę do Rosji będzie stosował czas pracy kierowców według:
 1. kodeksu pracy;
 2. rozporządzenia nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady;
 3. konwencji AETR.

 
042. Ile godzin nadliczbowych w roku może maksymalnie przepracować kierowca?
 1. 150 h;
 2. 260 h o ile nie stanowi inaczej układ zbiorowy, regulamin pracy lub umowa o prace;;
 3. nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń.

 
043. Czy każdy kierowca wymaga jednakowego rozkładu przerw w trakcie jazdy?
 1. nie, zależy to od indywidualnych stałych cech i aktualnego samopoczucia kierowcy;
 2. tak, zgodnie z przepisami;
 3. tak.

 
044. Czy pracodawca ma obowiązek zrekompensowania kierowcy skróconego czasu dziennego odpoczynku zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006?
 1. tak;
 2. przepisy tego nie określają;
 3. nie.

 
045. Kto odpowiada za prawidłową obsługę tachografu podczas realizacji przewozu?
 1. pracodawca;
 2. kierowca;
 3. technik warsztatu.

 
046. Kto odpowiada za legalizację tachografu?
 1. przedsiębiorca;
 2. kierowca;
 3. dyspozytor.

 
047. Kto prowadzi ewidencję czasu pracy kierowcy wykonującego przewozy na podstawie umowy zlecenia, a niezatrudnionego przez przewoźnika ?
 1. przepisy nie wymagają prowadzenia takiej ewidencji;
 2. kierowca który wykonuje przewozy;
 3. przedsiębiorca, na rzecz którego wykonywane są przewozy.

 
048. Ile lat maksymalnie może być ważne świadectwo kwalifikacji kierowcy?
 1. 3 lata;
 2. 5 lat;
 3. 7 lat.

 
049. Jakiej karty musi używać kierowca?
 1. własnej i może mieć tylko jedną kartę;
 2. własnej, ale może mieć kilka kart w zależności od liczby pojazdów które prowadzi;
 3. wspólnej, jeżeli jest kilku kierowców przypisanych do jednego pojazdu.

 
050. Odpoczynek tygodniowy kierowca zobowiązany jest rozpocząć:
 1. po wykonaniu maksymalnie 6 cyklach 24 godzinnych;
 2. najpóźniej w sobotę;
 3. po wykorzystaniu 40 godzin prowadzenia pojazdu.

 
051. Ile wykresówek zapasowych (czystych) powinno znajdować się w pojeździe:
 1. nie mniej niż 15;
 2. maksymalnie 29;
 3. wystarczająca liczba.

2.1 051
052. Czy w tachografie cyfrowym istnieje obowiązek operowania selektorem dla zaznaczenia aktywności kierowcy:
 1. nie , gdyż tachograf cyfrowy rejestruje sam automatycznie wszystkie aktywności;
 2. tak;
 3. tylko jeśli chodzi o zapis odpoczynku.

 
053. Pod pozycją selektora określoną symbolem łóżka zapisywana jest aktywność kierowcy:
 1. tylko przerwa;
 2. tylko odpoczynek;
 3. przerwa lub odpoczynek.

 
054. Pionowy czerwony pasek na wydruku tachografu oznacza:
 1. uszkodzenie drukarki;
 2. sygnalizuje przekroczenia zapisanych norm;
 3. oznacza końcówkę papieru w drukarce.

 
055.Wykresówka może być zapisywana przez tachograf przez okres:
 1. maksymalnie 24 godziny
 2. 72 godziny pod warunkiem, że zapisywany jest odpoczynek tygodniowy
 3. nie mniej niż 4 godziny

 
056. Jaka kara grozi za ingerencję w tachograf?
 1. 400 zł.;
 2. 3000 zł.;
 3. 5000 zł.

 
057. Nałożona kara musi być wpłacona:
 1. przed złożeniem odwołania;
 2. w ciągu 21 dni od doręczenia kary;
 3. w ciągu 14 dni od doręczenia kary.

 
058. Ile wynosi regularny dzienny okres odpoczynku w załodze pojedynczej?
 1. co najmniej 11 godzin;
 2. co najmniej 12 godzin;
 3. co najmniej 9 godzin.

 
059. Skrócony odpoczynek dzienny do 9 godzin kierowca może zastosować:
 1. maksymalnie 2 razy w tygodniu;
 2. maksymalnie 3 razy w tygodniu.
 3. nie częściej niż 3 razy pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi;

 
060. Na ile i jakich okresów można podzielić regularny dzienny odpoczynek kierowcy zgodnie z rozporządzeniem 561/2006?
 1. na dwa: minimum 9 godzin + minimum 3 godziny;
 2. na trzy: 1 godzina + 2 godziny + minimum 9 godzin;
 3. na dwa: minimum 3 godziny + minimum 9 godzin.

 
061. Ile maksymalnie okresów dziennej jazdy w tygodniu może wykonać kierowca?
 1. 5;
 2. 6;
 3. to zależy od tego ile godzin w danych dniach jechał ale nie więcej niż 7.

 
062. Skrócony tygodniowy okres odpoczynku kierowca zobowiązany jest odebrać najpóźniej do:
 1. końca trzeciego tygodnia następującego po skróceniu , w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej 6 godzin;
 2. końca trzeciego tygodnia następującego po skróceniu, w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej 9 godzin;
 3. maksymalnie w ciągu 2 tygodni licząc od skrócenia w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej godzinę.

 
063. W jakim okresie kierowca w załodze kilkuosobowej musi odebrać dzienny okres odpoczynku?
 1. w każdym 36 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku;
 2. w każdym 30 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku;
 3. w każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku.

 
064. Czy pracodawca ma obowiązek rekompensaty po skróceniu dziennego odpoczynku?
 1. nie;
 2. tak;
 3. musi oddać dzień wolny.

 
065. Jak określa się czas, w którym dany kierowca załogi dwuosobowej nie prowadzi pojazdu, ale nie wykonuje innej pracy?
 1. dyżur;
 2. przerwa;
 3. inna praca.

 
066. Ile godzin minimum wynosi regularny dzienny odpoczynek kierowców w załodze dwuosobowej?
 1. 9 godzin;
 2. 8 godzin;
 3. 11 godzin.

 
067. Czy przekroczenie czasu jazdy kierowcy ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?
 1. tak, ale tylko jeżeli jest to więcej niż 1 godzina;
 2. tak;
 3. nie.

 
068. Kierowca ponosi odpowiedzialność za:
 1. brak dokumentów związanych z wykonywanym przewozem;
 2. brak aktualnego badania technicznego pojazdu;
 3. tylko za ujawnione naruszenia przepisów prawo o ruchu drogowym.

 
069. Kierowca ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu okresowym:
 1. co 5 lat, licząc od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczające uzyskanie kwalifikacji wstępnej;
 2. w wieku do 60 lat co 3 lata, licząc od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej;
 3. nie ma takiego obowiązku.

 
070. Czy szkolenie okresowe kończy egzamin?
 1. nie;
 2. tak, egzamin wojewódzki;
 3. tak, egzamin państwowy.

 
071.Czy według polskiego prawa szkolenie okresowe kierowcy kończy się egzaminem?
 1. tak;
 2. nie;
 3. zależy to od decyzji ośrodka szkolenia.

 
071. Informacja o ukończeniu obowiązkowego szkolenia i wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych dokumentowane jest przez:
 1. świadectwo wykonane przez pracodawcę;
 2. świadectwo wykonane przez wojewodę;
 3. wpis w prawie jazdy.

 
072. Przyswojenie materiału kwalifikacji wstępnej należy potwierdzić poprzez:
 1. zdanie egzaminu ustnego;
 2. napisanie testu;
 3. nie ma wymogu wykazania się wiedzą.

 
073. Koszty związane z uczestnictwem kierowcy w kwalifikacji wstępnej spoczywają na:
 1. uczestniku szkolenia;
 2. przedsiębiorcy zatrudniającym kierowcę;
 3. ośrodku szkolenia kierowców.

 
074. Jak często należy wykonywać badania psychotechniczne?
 1. do 60 roku życia co 5 lat a po 60 roku życia co 24 miesiące;
 2. do 60 roku życia co 5 lat a po 60 roku życia co 30 miesięcy;
 3. do 30 roku życia co 5 lat, 55-60 roku życia co 3 lata a po 60 roku życia co 6 miesięcy.

 
075. Krytyczne godziny jazdy to:
 1. dwie pierwsze;
 2. dwie ostatnie;
 3. dwie pierwsze i ostatnie.

 
076. Najbardziej odpowiedni czas na prowadzenie pojazdu to godziny:
 1. od 9 do 17;
 2. od 1 do 19;
 3. od 22 do 3.

 
077. Czy wszyscy kierowcy będą jednakowo sprawnie jechali w godzinach rannych?
 1. tak, rano jesteśmy bardziej wypoczęci;
 2. nie, rano jeszcze nie jesteśmy „rozchodzeni";
 3. to zależy od indywidualnych predyspozycji, czy ktoś jest „skowronkiem", czy „sową".

2.1 077
078. W jaki sposób zmienia się czas reakcji kierowcy w miarę ciągłego prowadzenia pojazdu?
 1. w ogóle się nie zmienia;
 2. skraca się;
 3. wydłuża się.

 
079. Po jakim okresie czasu od dnia, w którym pracownik dowiedział się o doznanym stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu ulegają przedawnieniu roszczenia z tego tytułu ?
 1. po roku;
 2. po trzech latach;
 3. po pięciu latach.

 
080. Znajdujesz się w drodze za kierownicą od 2 godzin i 10 minut. Ile minut wolno ci jeszcze kierować zanim zrobisz przerwę?
 1. 240 minut;
 2. 120 minut;
 3. 140 minut.

 
081. Ile razy, pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi, kierowca załogi pojedynczej może skrócić dzienny odpoczynek do minimum 9 godzin ?
 1. tylko jeden raz;
 2. maksymalnie trzy razy;
 3. 4 razy.

 
082. Ile wynosi maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu ?
 1. 56 godzin;
 2. 48 godzin;
 3. 40 godzin.

 
083. Jaki okres swojej aktywności kierowca ma obowiązek udokumentować podczas kontroli drogowej ?
 1. bieżący tydzień oraz poprzednich 15 dni;
 2. bieżący dzień oraz poprzednich 18 dni;
 3. bieżący dzień oraz poprzednich 28 dni.

 
084. Ile godzin nie może przekroczyć łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni ?
 1. 72 godziny;
 2. 90 godzin;
 3. 112 godzin.

 
085. Jak często powinny być pobierane dane z karty kierowcy ?
 1. co najmniej raz na 21 dni;
 2. co najmniej raz na 28 dni;
 3. co najmniej raz na 90 dni.

 
086. Która umowa reguluje czas pracy kierowcy ?
 1. ADR;
 2. AETR;
 3. ATP.

 
087. Jak często powinny być pobierane dane z pamięci tachografu ?
 1. co najmniej raz na 21 dni;
 2. co najmniej raz na 20 dni;
 3. co najmniej raz na 90 dni.

 
088. Kierowca wykonujący przewozy drogowe, poza obowiązkiem posiadania odpowiedniej kategorii prawa jazdy, musi spełniać dodatkowe wymagania, jakie ?
 1. nie orzeczono wobec niego zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
 2. nie może zalegać z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym;
 3. musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

 
089. Kto składa wniosek o wydanie karty kierowcy ?
 1. wyłącznie kierowca jest uprawniony do złożenia wniosku;
 2. kierowca lub właściciel przedsiębiorstwa transportowego, na rzecz które kierowca wykonuje pracę;
 3. dowolna osoba z rodziny kierowcy.

 
090. Czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki ?
 1. tak, wszyscy wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie za zobowiązania zaciągnięte w ramach działalności spółki;
 2. nie, odpowiedzialność ponosi tylko jeden ze wspólników;
 3. nie, odpowiada jeden z nich wskazany w umowie.

 
091. Czy spółka komandytowa jest spółką handlową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych ?
 1. tak;
 2. nie;
 3. jest osobą prawną.

 
092. Spółka prawa handlowego nie jest
 1. spółką cywilną;
 2. spółką komandytową;
 3. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

 
093. Przewoźnik drogowy to :
 1. przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
 2. ten kto wykonuje dany przewóz;
 3. ten kto widniej w liście przewozowym.

 
094. Krajowym aktem prawnym regulującym prawa pracownicze jest:
 1. dyrektywa 2002/15/WE;
 2. kodeks pracy;
 3. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

 
095. Licencja na krajowy transport drogowy uprawnia do wykonywania:
 1. przewozu osób samochodem osobowym;
 2. transportu drogowego taksówką;
 3. transportu międzynarodowego.

 
096. Czy kierowca, który uzyskał prawo jazdy w jednym z państw członkowskich UE może wykonywać przewozy na terenie Polski ?
 1. nie, musi mieć prawo jazdy wydane w Polsce;
 2. tak;
 3. nie, zasada ta dotyczy wyłącznie państw, które zawarły stosowne umowy.

 
097. Skrócony odpoczynek dzienny do 9 godzin kierowca może zastosować :
 1. maksymalnie 2 razy w tygodniu;
 2. maksymalnie 3 razy w tygodniu;
 3. nie częściej niż 3 razy pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi.

 
098. Polska podpisała konwencję AETR w roku :
 1. 1980;
 2. 1971;
 3. 1978.

 
099. Jaki procent udziału w przewozach towarów osiągnął transport samochodowy ?
 1. 75-80%;
 2. 60-68%;
 3. 81-85%.

 
100. Ile godzin wynosi regularny dzienny odpoczynek kierowców w załodze dwuosobowej ?
 1. minimum 9 godzin;
 2. minimum 11 godzin;
 3. minimum 8 godzin.

 
101. Czy obsługa codzienna pojazdu jest czasem pracy kierowcy ?
 1. tak;
 2. nie, ponieważ obsługa ta nie wiąże się z kierowaniem pojazdu;
 3. tak, ale tylko w przypadku jeśli kierowca wyrazi na to zgodę i zapis taki znajduje się w umowie o pracę tego kierowcy.

 
102. Czy w przypadku wykonywanie przewozu, gdy jeden kierowca prowadzi pojazd, a drugi śpi, to ten czas można mu zaliczyć do odpoczynku dziennego ?
 1. tak;
 2. tak, ale jeśli nie posiada innego okresu odpoczynki w dobie;
 3. nie.

 
103. Ile wynosi regularny tygodniowy okres odpoczynku i w jakim okresie musi być odebrany przez kierowcę ?
 1. co najmniej 45 godzin, musi być odebrany po maksymalnie 6 cyklach 24 godzinnych od poprzedniego odpoczynku tygodniowego;
 2. co najmniej 48 godzin, musi być odebrany po 6 okresach jazdy;
 3. co najmniej 45 godzin, musi być odebrany po 7 okresach jazdy.

 
104. Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych ?
 1. tak;
 2. nie;
 3. jest osobą prawną.

 
105. Licencja wspólnotowa uprawnia do wykonywania ?
 1. międzynarodowego transportu drogowego oraz krajowego transportu drogowego;
 2. wyłącznie transportu drogowego w ruchu międzynarodowym;
 3. transportu drogowego taksówką.

 
106. Czy czasem pracy kierowcy są czynności związane z utrzymaniem pojazdu w czystości ?
 1. nie, ponieważ nie jest to jazda pojazdem;
 2. nie, ponieważ w obowiązkach kierowcy nie może być uwzględnione to zadanie;
 3. tak, ponieważ wynika to z przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.

 
107. Czy praca kierowcy w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna ?
 1. tak, w przypadku sytuacji i zdarzeń wymagających od kierowcy podjęcia działań niezbędnych do usunięcia awarii;
 2. nie, w żadnych przypadku;
 3. tak, wyłącznie w przypadku jeżeli pracodawca posiada odpowiednie zezwolenie ITD.

 
108. Czy przysługujący kierowcy odpoczynek dobowy może być wykorzystany w pojeździe
 1. nie, w żadnym przypadku;
 2. tak, zawsze;
 3. tak, ale tylko w przypadku jeżeli pojazd znajduje się na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania.

 
109. Ile wynosi maksymalny tygodniowy czas pracy kierowcy łącznie z godzinami nadliczbowymi ?
 1. 48 godzin w każdym przypadku;
 2. 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy;
 3. 58 godzin.

 
110. Czy czas pracy kierowcy sumuje się w przypadku, kiedy kierowca jest zatrudniony u więcej niż jednego przedsiębiorcy ?
 1. nie, przecież są to różni przedsiębiorcy, a więc u każdego obowiązuje osobny limit czasu pracy kierowców;
 2. tak;
 3. nie, ponieważ nie określają tego przepisy ustawy o czasie pracy kierowców.

 
111. Kiedy należy pobrać dane z karty kierowcy w przypadku rozwiązania umowy o pracę z kierowcą ?
 1. w dniu wręczenia wypowiedzenia;
 2. przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy;
 3. co najmniej 28 dni od daty ustania stosunku pracy danego kierowcy.

 
112. Czy kierowca, któremu nie wydano nigdy karty kierowcy, może wykonywać przewozy drogowe pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy ?
 1. tak, może wykonywać przewozy przez 14 dni wykonując wydruki dzienne z tachografu przed rozpoczęciem i po zakończeniu dnia pracy;
 2. tak, za zgodą organu wydającego kartę;
 3. nie.

 
113. Jakie dane kierowca jest obowiązany wpisać na wykresówce przed rozpoczęciem jazdy w nowym dniu pracy ?
 1. tylko imię i nazwisko oraz numer rejestracyjny pojazdu;
 2. imię i nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu, bieżącą datę, aktualny stan licznika kilometrów, nazwę miejscowości gdzie rozpoczyna przewóz;
 3. imię i nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu.

 
114. Co należy sprawdzić wybierając nową wykresówkę do tachografu analogowego zainstalowanego w pojeździe ?
 1. należy sprawdzić czy znak homologacyjny wraz z numerem zatwierdzenia typu znajduje się na liście na drugiej stronie wykresówki oraz czy zakres pomiarowy (prędkość maksymalna) na wykresówce i w tachografie są zgodne;
 2. wystarczy sprawdzić tylko czy zakres pomiarowy (prędkość maksymalna) na wykresówce i w tachografie są zgodne;
 3. nie ma to znaczenia, ponieważ każda wykresówka posiadająca zatwierdzenie typu może być stosowana we wszystkich tachografach.

 
115. W jakiej pozycji powinien być ustawiony selektor tachografu analogowego podczas wykonywania przez kierowcę tak zwanej innej pracy np. tankowanie pojazdu ?
 1. w pozycji "łóżka";
 2. w pozycji "przekreślonego kwadratu";
 3. w pozycji "młotków".

 
116. Kiedy bezwzględnie należy pobrać dane z karty kierowcy ?
 1. w przypadku upływu terminu ważności tej karty;
 2. w przypadku 7-dniowego urlopu kierowcy - przed rozpoczęciem urlopu;
 3. w przypadku, kiedy kierowca dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 10 dni.

 
117. Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy pojazdem przystosowanym do przewozu rzeczy, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 3t, zobowiązany jest stosować przepisy:
 1. konwencji AETR;
 2. rozporządzenia nr. 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady;
 3. nie musi stosować się do przepisów dotyczących czasu pracy.

 
118. W jakim trybie odpowiada kierowca za naruszenia ustawy o transporcie drogowym ?
 1. wyłącznie w trybie mandatowym;
 2. w trybie administracyjnym - decyzja o nałożeniu kary pieniężnej;
 3. może zostać ukarany mandatem karnym lub karą pieniężną w zależności od sytuacji.

 
119. Jaka jest maksymalna wysokość kary dla przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy, który zatrudniał średnio do 10 kierowców w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli ?
 1. 15000 zł;
 2. 10000 zł;
 3. 8000 zł.

 
120. Jaka jest maksymalna wysokość kary dla przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy, który w ostatnim półroczu zatrudniał średnio od 11-50 kierowców ?
 1. 20000 zł;
 2. 10000 zł;
 3. 15000 zł.

 
121. Jaka jest maksymalna wysokość kary dla przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy, który w ostatnim półroczu zatrudniał średnio od 51-250 kierowców ?
 1. 25000 zł;
 2. 15000 zł;
 3. 20000 zł.

 
122. Jaka jest maksymalna wysokość kary dla przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy, który zatrudniał więcej niż 250 kierowców w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli ?
 1. 30000 zł;
 2. 20000 zł;
 3. 15000 zł.

 
123. Jaka jest maksymalna wysokość kary grzywny, która może zostać nałożona na kierowcę za jedno naruszenie zgodne z zał. nr.1 do ustawy o transporcie drogowym ?
 1. 2000 zł;
 2. 1000 zł w przypadku kumulacji;
 3. 500 zł.

 
124. Jaka jest wysokość kary za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie zostało poddane wymaganej kontroli okresowej ?
 1. 5000 zł;
 2. 1000 zł;
 3. 3000 zł.

 
125. Jaka jest wysokość kary dla kierowcy za przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej 15 minut do 30 minut oraz za każde następne rozpoczęte 30 minut ?
 1. 150 zł;
 2. 300 zł;
 3. 500 zł.

 
126. Czy przepisy określają czas pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy ?
 1. tak, w ustawie o czasie pracy kierowców;
 2. nie, kierowców takich dotyczą tylko normy w zakresie czasu prowadzenia pojazdów;
 3. nie, ponieważ przedsiębiorcy nie są pracownikami.

 
127. Czy przepisy określają czas pracy kierowców wykonujących przewozy na podstawie umowy zlecenia, a niezatrudnionych przez przewoźnika ?
 1. nie, ponieważ tacy kierowcy nie są pracownikami;
 2. tak, w ustawie o czasie pracy kierowców;
 3. nie, kierowców takich dotyczą tylko normy w zakresie czasu prowadzenia pojazdów.

 
128. Kto prowadzi ewidencję czasu pracy kierowcy wykonującego przewozy na podstawie umowy zlecenia, a niezatrudnionego przez przewoźnika ?
 1. przepisy nie wymagają prowadzenia takiej ewidencji;
 2. kierowca który wykonuje przewozy;
 3. przedsiębiorca, na rzecz którego wykonywane są przewozy.

 

 129. W jakiej pozycji powinien być ustawiony selektor podczas czynności dotyczącej wykonywania prac przy pojeździe (np. tankowanie paliwa)?

 1. łóżka.
 2. innej pracy.
 3. dyżuru.
 

 

130. Czy podczas przejazdu w ramach transportu kombinowanego kierowca może przerwać 11-godzinny odpoczynek dzienny?

 1. nie kierowca może wykorzystać tylko 12-godzinny odpoczynek składający się 2 części (3 godziny + 9 godziny),
  B. tak, może przerwać go dwukrotnie innymi czynnościami na łączny czas nie dłuższy niż godzinę,
  C. tak, może przerwać maksymalnie jeden raz innymi czynnościami na czas nie dłuższy niż godzinę.

 

131. Czy stosowanie w transporcie cen dumpingowych jest w Polsce przestępstwem?

 1. tak, grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności,
  B. nie, ale za ich stosowanie może być nałożona kara w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  C. przepisy tego nie regulują, a wysokość ceny za usługę reguluje przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.

 

132. Czy kierowca samochodu ciężarowego ma prawo unieruchomić pojazd na pasie rozbiegowym autostrady (przy wyjeździe z parkingu), jeśli na parkingu nie ma już wolnych miejsc, a kierowca musi pilnie zrobić przerwę w kierowaniu pojazdem?

 1. tak, pod warunkiem, że nie utrudni ruchu innym kierującym,
  B. tak, ponieważ kontynuowanie jazdy sprawi, że przy najbliższej kontroli poniesie sankcje finansowe,
  C. nie, jest to zabronione i niebezpieczne.

 

133. Ile wynosi maksymalny tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi?

 1. 48 godzin w każdym przypadku,
  B. 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
  C. 58 godzin.
 

 

134. Czy czas dyżuru kierowcy samochodu ciężarowego może być wliczony do przysługującego kierowcy dobowego nieprzerwanego odpoczynku?

 1. tak,
  B. nie,
  C. tak, ale tylko w przypadku kiedy dyżur odbywał się w hotelu lub w domu.

 
135. Kto odpowiada podczas wykonywania transportu drogowego rzeczy za prawidłowe ustawienie przełączników grup czasowych (selektorów wyboru aktywności kierowcy) tachografu analogowego?
 1. zawsze kierowca.
 2. zawsze przedsiębiorca przed wyjazdem w trasę pojazdu.
 3. zawsze załoga obsługi technicznej.

 

136. Po ilu 24 godzinnych okresach od zakończenia poprzedniego tygodniowego odpoczynku kierowca powinien odebrać kolejny tygodniowy odpoczynek?

 1. po 7;
 2. po 6;
 3. po 5.

 
137. Czy według polskiego prawa szkolenie okresowe kierowcy, kończy się egzaminem w formie testu kwalifikacyjnego?
 1. tak;
 2. nie;
 3. zależy to od decyzji ośrodka szkolenia.

 

138. Do której szczeliny tachografu cyfrowego powinien włożyć kartę kierowca aktualnie kierujący samochód ciężarowy?

 1. do lewej (oznaczonej 1);
 2. do prawej (oznaczonej 2);
 3. nie ma to znaczenia.

 

2.1 138

139. Czy przedstawiony na rysunku harmonogram pracy kierowcy jest zgodny z przepisami?
 1. tak, ponieważ dopuszczalne jest wydłużenie czasu jazdy do 10 godzin dwa razy w tygodniu;
 2. nie, ponieważ czas jazdy przekracza 9 godzin;
 3. przepisy nie określają tego tak szczegółowo.

 

2.1 139

140. W jakim okresie kierowca w załodze pojedynczej musi odebrać dzienny okres odpoczynku?
 1. w każdym 36 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku;
 2. w każdym 30 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku;
 3. w każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku. 

 
 
141. Ile wynosi regularny dzienny okres odpoczynku w załodze kilkuosobowej zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006?
 1. co najmniej 8 godzin;
 2. co najmniej 9 godzin;
 3. co najmniej 11 godzin. 

 
 
142. Jaki jest maksymalny tygodniowy czas jazdy dla kierowcy zatrudnionego przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo transportowe?
 1. 58 godzin;
 2. 56 godzin;
 3. 48 godzin. 

 
 
143. Czy wymiana opon w pojeździe samochodowym na opony o innym rozmiarze wymusza obowiązek wykonania ponownej kalibracji urządzenia rejestrującego?
 1. tak;
 2. nie;
 3. decyzja uzależniona od przedsiębiorcy. 

 
 
144. Jak często powinny być pobierane dane z tachografu cyfrowego przy wykorzystaniu karty przedsiębiorstwa?
 1. co najmniej raz na 30 dni;
 2. co najmniej raz na 28 dni;
 3. coc najmniej raz na 90 dni.

 
145. Który z wymienionych dokumentów, kierowca samochodu ciężarowego jest obowiązany posiadać przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego?
 1. zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazał do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 2. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego;
 3. wypis z licencji lub wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.   

 
 
146. Czy czasem pracy kierowcy jest nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem towaru?
 1. tak, ale tylko w przypadku, kiedy kierowca sam wykonuje załadunek i rozładunek;
 2. tak;
 3. nie, bo kierowca tylko nadzoruje załadunek.

 
 
147. Czy czasem pracy kierowcy są czynności spedycyjne?
 1. tak, ale wyłącznie przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej;
 2. nie, bo nie wolno zlecić kierowcy czynności spedycyjnych;
 3. tak.

 
 
148. Czy do czasu pracy kierowcy wlicza się czas dyżuru, podczas którego kierowca nie wykonywał pracy?
 1. tak, bo w trakcie dyżuru kierowca jest skupiony na tym że będzie wykonywał pracę;
 2. nie, ponieważ nie wykonuje pracy;
 3. tak, ale tylko w przypadku kiedy dyżur odbywał się w miejscu pracy. 

 
 
149. Kiedy kierowca, niepodlegający kwalifikacji wstępnej, wykonujący przewozy drogowe, ma obowiązek wykonać badania lekarskie i psychologiczne w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazał zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy?
 1. po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego;
 2. najpóźniej do chwili ukończenia pierwszego szkolenia okresowego;
 3. przed ukończeniem pierwszego szkolenia okresowego. 

 
150. Ile godzin trwa szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewozy drogowe?
 1. 30 godzin;
 2. 35 godzin;
 3. 45 godzin. 

 
 
151. Jak często kierowcy wykonujący przewozy drogowe, są zobowiązani do odbywania szkoleń okresowych?
 1. szkolenie okresowe wykonuje się raz na 3 lata;
 2. jedynie raz na 5 lat;
 3. raz na 30 miesięcy, jeśli kierowca ukończył 60 rok życia. 

 
 
152. Czy kierowca, który ukończył kwalifikację wstępną, powinien wymienić prawo jazdy?
 1. nie, nie jest to konieczne, ponieważ kierowca uzyskał świadectwo kwalifikacji zawodowej które potwierdza uzyskanie kwalifikacji wstępnej;
 2. tak, ponieważ jest to niezbędne ze względu na konieczność dokonania w prawie jazdy potwierdzenia uzyskania kwalifikacji wstępnej;
 3. tak, ale tylko w przypadku kiedy kierowca chce aby wpis potwierdzający ukończenie kwalifikacji wstępnej został umieszczony w prawie jazdy i aby nie było konieczności noszenia dodatkowego zaświadczenia. 

 
 
153. Czy kierowca który ukończył pierwsze szkolenie okresowe powinien wymienić prawo jazdy?
 1. nie, nie jest to konieczne ponieważ kierowca uzyskał świadectwo kwalifikacji zawodowej które potwierdza ukończenie szkolenia okresowego;
 2. tak, ponieważ jest to niezbędne ze względu na konieczność dokonania w prawie jazdy potwierdzenia ukończenia szkolenia okresowego;
 3. tak, ale tylko w przypadku kiedy kierowca chce aby wpis potwierdzający ukończenie kwalifikacji wstępnej został umieszczony w prawie jazdy i aby nie było konieczności noszenia dodatkowego zaświadczenia. 

 
154. Czy kierowca wykonujący u zatrudniającego go przedsiębiorcy, przewozy na potrzeby własne jest obowiązany do ukończenia szkolenia okresowego?
 1. nie, bo ten obowiązek nie dotyczy kierowców wykonujących przewozy na potrzeby własne;
 2. tak;
 3. tak, ale tylko w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych. 

 
155. Czy przedsiębiorca może zatrudnić kierowcę do wykonywania przewozów drogowych pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E który ma ukończone 18 lat?
 1. tak, pod warunkiem, że uzyskał odpowiednia kwalifikacje wstępna;
 2. nie, bo kierowca musi mieć ukończone 21 lat;
 3. tak, ale tylko w przypadku zgody właściwego Urzędu Pracy.

 
 
156. Czy kierowca samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t wykonującego zarobkowo przewozy drogowe jest obowiązany ukończyć szkolenie okresowe?
 1. tak, ten obowiązek dotyczy wszystkich kierowców wykonujących przewozy drogowe;
 2. nie, kierowcy Ci są zwolnieni z tego obowiązku;
 3. tak, ale tylko w przypadku wykonywania przewozów międzynarodowych.

 
157. Czy kierowca zespołu pojazdu składającego się samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy wykonującego zarobkowo przewozy drogowe jest obowiązany ukończyć szkolenie okresowe?
 1. tak, ten obowiązek dotyczy wszystkich kierowców wykonujących przewozy drogowe;
 2. nie, kierowcy Ci są zwolnieni z tego obowiązku;
 3. tak, ale tylko w przypadku wykonywania przewozów międzynarodowych. 

 
 
158. Czy kierowca, który uzyskał prawo jazdy kategorii C przed 10 września 2009 r., jest zobowiązany do uzyskania kwalifikacji wstępnej?
 1. tak, o ile wcześniej nie wykonywał przewozów drogowych;
 2. nie, ponieważ przepisy ustawy o transporcie drogowym zwalniam go z tego obowiązku;
 3. tak, ale wystarczy aby ukończył kwalifikację wstępną przyspieszoną. 

 
 
159. Czy kierowca posiadający prawo jazdy wydane przez kraj członkowski Unii Europejskiej, w którym potwierdzone jest uzyskanie kwalifikacji wstępnej, może wykonywać przewozy drogowe w Polsce?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, pod warunkiem, że wymieni to prawo jazdy na prawo jazdy polskie. 

 
 
160. Jak często podmiot wykonujący przewozy drogowe powinien pobierać dane z karty kierowcy?
 1. co najmniej raz na tydzień;
 2. przed każdym wyjazdem z bazy;
 3. co najmniej raz na 28 dni. 

 
 
161. Po włożeniu jakiej karty do tachografu cyfrowego kierowca może wykonywać przewozy drogowe?
 1. karty kierowcy;
 2. karty przedsiębiorstwa;
 3. karty kontrolnej. 

 
 
162. Kartę kierowcy do tachografu cyfrowego wydaje się na wniosek:
 1. przedsiębiorcy wykonującego przewozy drogowe;
 2. kierowcy wykonującego przewozy drogowe;
 3. kierowcy wykonującego przewozy drogowe po zakwalifikowaniu go przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. 

 
 
163. Jaka jest wysokość kary dla kierowcy za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które zostało odłączone?
 1. 1000 zł;
 2. 1500 zł;
 3. 2000 zł. 

 
 
164. Jaki tachograf zaprezentowano na fotografii?
 1. cyfrowy wyłącznie na kartę kierowcy;
 2. analogowy, w którym możliwe jest użytkowanie karty kierowcy;
 3. przeznaczony do korzystania z użyciem wykresówek. 

2.1 164

165. Do jakich czynności podczas kontroli na drodze uprawniony jest Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego?
 1. tylko do kontroli dokumentów kierowcy oraz wymaganych w transporcie drogowym rzeczy;
 2. tylko do kontroli dokumentów kierowcy i weryfikacji stanu technicznego;
 3. m. in. do kontroli dokumentów wymaganych podczas realizacji przewozu drogowego oraz do kontroli stanu technicznego pojazdu. 

 
 
166. Czy kierowca samochodu ciężarowego ma prawo korygować ustawienia (wskazania aktywności) tachografu przy pomocy przełączników grup czasowych podczas realizowania przewozu drogowego osób?
 1. nie, ustawia się je jednokrotnie przed rozpoczęciem jazdy;
 2. tak, ale można to zrobić jedynie przed rozpoczęciem 15, 30 lub 45 minutowej przerwy;
 3. ma prawo - w zależności od podjętej aktywności.

 
 
167. W przypadku  przewozów długodystansowych samochodem ciężarowym z naczepą, ile razy w ciągu tygodnia kierowca może przedłużyć prowadzenie pojazdu  z 9 do 10 godzin?
 1. tylko dwukrotnie;
 2. trzykrotnie, jeśli kolejne 2 odpoczynki dobowe będą trwały nieprzerwanie nie mniej niż 11 h;
 3. trzykrotnie, jeśli kierowca nie odbierał w danym tygodniu żadnego skróconego odpoczynku dobowego (9 godzinnego). 

 
 
168. Czy w sytuacji awaryjnej (awaria karty kierowcy) kierowca samochodu ciężarowego może skorzystać z karty drugiego kierowcy, jeśli również przebywa on w kabinie?
 1. tak, jeśli wykona wydruk z tachografu cyfrowego i odpowiednio go opisze;
 2. tak, pod warunkiem, że kurs odbywa się na terenie RP, kierowca wykona wydruk z tachografu i odpowiednio go opisze;
 3. nie, za takie postępowanie grożą poważne sankcje. 

 
 
169. Czy w przypadku załogi złożonej z dwóch kierowców, ten który aktualnie nie prowadzi pojazdu ma prawo wydawać kierowcy polecenia co do miejsca zatrzymania w celu realizacji np. przerwy podczas prowadzenia?
 1. tak, ponieważ jest wówczas dysponentem samochodu ciężarowego;
 2. nie, w żadnym wypadku i w żadnych okolicznościach - zawsze decyduje kierowca kierujący pojazdem;
 3. Drugi kierowca może sugerować miejsce zatrzymania, ale ostateczną decyzje podejmuje kierujący. 

 
 
170. Do której definicji w odniesieniu do kierowcy samochodu ciężarowego pasuje zdanie: „Podejmuję sam decyzję, za które biorę odpowiedzialność i nie mam obowiązku nikomu się z nich tłumaczyć”?
 1. asertywności;
 2. egoizmu;
 3. bycia nieodpowiedzialnym. 

 
 
171. Czy w przypadku kierowcy samochodu ciężarowego, wskazane są zachowania asertywne podczas jazdy?
 1. nie;
 2. tak;
 3. tak, ale wyłącznie w sytuacji bezpośredniej agresji innego uczestnika ruchu. 

 
 
172. Czy w przypadku kiedy kierowca po dojechaniu do zaplanowanego miejsca postoju stwierdza brak wolnych miejsc na parkingu może dojechać do następnego parkingu przedłużając czas kierowania ponad normę?
 1. tak, na podstawie art. 12 rozporządzenia 561/2006/WE, o ile dalsze kierowanie nie zagraża bezpieczeństwu i pod warunkiem dokonania wpisu z opisem powodu wydłużenia jazdy na wykresówce lub wydruku;
 2. nie, kierowca musi się zatrzymać np. na poboczu;
 3. nie, chyba że kierowca uzyska zgodę Policji lub Inspekcji Transportu Drogowego. 

 
 
173. Ile może wynosić maksymalnie czas pracy w tygodniu kierowcy wykonującego przewozy na podstawie umowy zlecenia, a niezatrudnionego przez przewoźnika?
 1. 60 godzin;
 2. przepisy tego nie regulują;
 3. takiego kierowcę dotyczą tylko normy w zakresie czasu prowadzenia pojazdów. 

 
 
174. Kto prowadzi ewidencję czasu pracy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy drogowe?
 1. przepisy nie wymagają prowadzenia takiej ewidencji;
 2. ewidencję taką można prowadzić tylko dobrowolnie, ponieważ  kierowców takich dotyczą tylko normy w zakresie czasu prowadzenia pojazdów;
 3. ten przedsiębiorca. 

 
 
175. Co powinien zrobić kierowca pojazdu wyposażonego w tachograf cyfrowy w przypadku utraty karty kierowcy?
 1. wystąpić w ciągu 7 dni o duplikat karty i zaprzestać wykonywania przewozów lub przesiąść się do pojazdu z tachografem analogowym do czasu uzyskania nowej karty;
 2. wystąpić w ciągu 7 dni o duplikat karty i może wykonywać dalej przewozy przez 14 dni wykonując wydruki dzienne z tachografu przed rozpoczęciem i po zakończeniu dnia pracy;
 3. przepisy nie regulują tej kwestii. 

 
 
176. Czy kartę kierowcy można stosować w każdym tachografie cyfrowym posiadającym zatwierdzenie typu?
 1. tak, karty i tachografy przechodzą testy interoperacyjności, które to gwarantują;
 2. nie, kartę kierowcy można stosować tylko w tachografie który został skalibrowany w kraju, gdzie wydano kartę;
 3. nie, gdyż wymagane jest aby znak homologacyjny na karcie i na tachografie cyfrowym się zgadzały.

 
 
177. Kto jest uprawniony do kontroli norm czasu prowadzenia pojazdu podczas kontroli drogowej?
 1. wyłącznie inspektor transportu drogowego;
 2. Funkcjonariusz Straży Granicznej;
 3. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. 

 
 
178. Kto jest uprawniony do kontroli norm czasu prowadzenia pojazdu podczas kontroli w siedzibie przedsiębiorcy?
 1. wyłącznie inspektor transportu drogowego;
 2. policjant;
 3. inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.