2.1. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad.


001. Czy przy zmianie ogumienia na inny rozmiar należy kalibrować tachograf?
 1. tak;
 2. nie;
 3. zależy od przewoźnika.
001

002. Przy pomocy karty kierowcy możemy uzyskać dostęp do danych w pamięci tachografu:
 1. wszystkich z okresu poprzednich 28 dni;
 2. wszystkich z okresu poprzednich 21 dni;
 3. tylko do danych dotyczących aktywności posiadacza karty.
002

003. Jakie dane identyfikuje karta kierowcy?
 1. informacje dotyczące kierowcy oraz dane dotyczące przejazdów rejestrowanych przez moduł tachografu;
 2. informacje dotyczące kierowcy i przedsiębiorstwa;
 3. tylko dane dotyczące przejazdów przez określonego kierowcę.
 

004. Za jaki okres kierowca musi być w stanie okazać wykresówki, jeżeli prowadzi pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące?
 1. z bieżącego tygodnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 15 dni;
 2. z bieżącego dnia oraz poprzednich 18 dni;
 3. z bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni.
 

005. Jak często powinny być pobierane dane z karty przedsiębiorstwa?
 1. co najmniej raz na 21 dni;
 2. co najmniej raz na 28 dni;
 3. co najmniej raz na 3 miesiące.
 

006. Na jaki okres wydawana jest karta kierowcy?
 1. bezterminowo;
 2. na 5 lat, ale nie na dłużej niż okres ważności prawa jazdy posiadanego przez kierowcę;
 3. w wiarygodnych przypadkach na 7 lat.
006

007. Wykonanie wydruku z tachografu cyfrowego jest możliwe tylko w sytuacji:
 1. kiedy pojazd znajduje się na postoju i jest włączony zapłon;
 2. w pojeździe jest włączony zapłon;
 3. pojazd znajduje się na postoju, jest włączony zapłon, a drukarka jest nieuszkodzona.
007

008. Czy kierowca może prowadzić pojazd, gdy karta kierowcy jest uszkodzona, niesprawna lub została skradziona?
 1. do czasu uzyskania duplikatu nie może prowadzić pojazdu;
 2. może prowadzić pojazd, ale jest zobowiązany do wykonania wydruku z tachografu na początku i końcu swojej zmiany;
 3. jeżeli uzyska pisemną zgodę od właściciela firmy transportowej.
 

009. W przypadku uszkodzenia tachografu w trasie, należy:
 1. bez zwłoki udać się do serwisu i dokonać naprawy;
 2. jeśli powrót z trasy planowany jest przed upływem 7 dni, można rozpisywać wykresówki ręcznie;
 3. naprawy dokonać po powrocie do bazy bez względu na czas, jaki upłynie od awarii tachografu.
 

010. W przypadku uszkodzenia karty chipowej kierowcy:
 1. można kontynuować jazdę, zapisując aktywności w notesie;
 2. można kontynuować jazdę po wykonaniu wydruku z tachografu i nanoszeniu zapisów manualnych;
 3. można kontynuować jazdę, gdyż tachograf i tak zapisze aktywności.
 

011. Tryb odwoławczy od nałożonej decyzji wymaga złożenia odwołania przed upływem:
 1. 14 dni;
 2. 21 dni;
 3. 28 dni.
 

012. W przypadku uszkodzenia wykresówki znajdującej się w tachografie, należy:
 1. wymienić ją na nową, a uszkodzoną wyrzucić;
 2. wymienić ją na nową, a uszkodzoną zachować;
 3. nie ma potrzeby wymiany, gdyż można przez pozostałą część pracy wypełniać ją manualnie.
012

013. Odpoczynek tygodniowy kierowca zobowiązany jest rozpocząć:
 1. po wykonaniu maksymalnie 6 cyklach 24 godzinnych;
 2. najpóźniej w sobotę;
 3. po wykorzystaniu 40 godzin prowadzenia pojazdu.
 

014. Do elementów bezpieczeństwa biernego samochodu zaliczamy:
 1. apteczkę pierwszej pomocy;
 2. kurtyny powietrzne;
 3. system ESP.
 

015. Jakiego rodzaju szkolenie powinien ukończyć kierowca przewożący olej napędowy?
 1. w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych cysterną;
 2. w zakresie przewozu materiałów wybuchowych;
 3. w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych.
 

016. Czy badania lekarskie kierowcy mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?
 1. tak, zmniejszają ryzyko wypadku;
 2. nie, jeżeli kierowca nie ukończył 30 lat;
 3. nie, w każdym przypadku chodzi tylko o stan zdrowia pracownika.
016

017. Czy każdy samochód ciężarowy powinien być wyposażony w tachograf?
 1. tak, zawsze;
 2. nie, jeżeli jego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5t;
 3. przepisy tego nie regulują.
007

018. Czy do obowiązków przewoźnika należy przeszkolenie zatrudnionego kierowcy w zakresie BHP?
 1. nie;
 2. tak, ale dotyczy to wyłącznie kierowców przewożących towary niebezpieczne;
 3. tak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
018

019. Czy nagminne przekraczanie dopuszczalnego czasu jazdy kierowcy może być przyczyną cofnięcia licencji przedsiębiorcy?
 1. nie
 2. nie, jeśli przekroczenia są niewielkie
 3. tak, ponieważ stanowi to wzrost zagrożenia bezpieczeństwa.
 

020. Czy kierowca może rozmawiać przez telefon komórkowy w czasie jazdy?
 1. bezwzględnie nie;
 2. tak, zawsze;
 3. tak, ale pod warunkiem wyposażenia telefonu w zestaw głośnomówiący.
020

021. Dokumentem poświadczającym podczas kontroli drogowej prowadzenie przez przewoźnika działalności transportowej jest:
 1. wypis z licencji;
 2. licencja;
 3. wypis z rejestru działalności gospodarczej.
 

022. Od czego zależy wysokość zabezpieczenia finansowego przedsiębiorcy transportowego?
 1. od liczby zatrudnionych kierowców;
 2. od liczby pojazdów zgłoszonych do licencji;
 3. od wielkości zaplecza technicznego.
 

023. Jakie dokumenty, kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego?
 1. wypis z licencji;
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego.
 

024. Wysokość kary za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie, wynosi:
 1. 5 000 zł.;
 2. 10 000 zł.;
 3. 15 000 zł.
 

025. Jaka jest wysokość kary za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem ciężarowym o DMC powyżej 3,5 ton bez uiszczonej opłaty za przejazd po drogach krajowych?
 1. 5 000 zł.;
 2. 3 000 zł.;
 3. 1 500 zł.
 

026. Tryb odwoławczy od nałożonej decyzji wymaga złożenia odwołania przed upływem:
 1. 14 dni;
 2. 21 dni;
 3. 28 dni.
 

027. Kierowca, który uzyskał prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 i ukończył kwalifikację wstępną dokonał rozszerzenia prawa jazdy do kategorii C+E zobowiązany jest:
 1. ukończyć kwalifikację wstępną;
 2. ukończyć kwalifikację uzupełniającą;
 3. nie musi uczestniczyć z tego powodu w żadnym szkoleniu.
 

028. Który warunek musi spełnić kierowca ubiegający się o kwalifikację wstępną przyspieszoną na kategorię D i D+E?
 1. mieć ukończone 23 lata;
 2. mieć ukończone 21 lat;
 3. mieć ukończone technikum samochodowe.
028

029. Czy inspektor transportu drogowego posiada prawo kontrolowania przedsiębiorstwa transportowego i jego właściciela (przedsiębiorcy)?
 1. tak, posiada takie prawo ale tylko w przypadku, gdy kontrola była zalecana przez jego przełożonego;
 2. nie, nie posiada prawa kontrolowania przedsiębiorstw transportowych;
 3. tak, posiada takie prawo w każdej sytuacji.
 

030. Czy pracownik wykonujący przewozy na potrzeby własne firmy musi być zatrudniony u przedsiębiorcy w ramach stosunku pracy?
 1. tak, obowiązkowo;
 2. nie, może być zatrudniony na innych zasadach, np. umowy zlecenia;
 3. przepisy nie regulują form zatrudnienia.
 

031. Licencja na wykonywanie transportu drogowego jest wymagana, gdy:
 1. kierowca i pasażerowie są pracownikami firmy, a pojazd jest własnością firmy;
 2. autobus jest pojazdem poniżej 3,5 t;
 3. usługa świadczona jest niezarobkowo pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
 

032. Który z dokumentów jest prawnie wymagany jako załącznik do wniosku o udzielenie licencji?
 1. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych;
 2. prawo jazdy kategorii C;
 3. fotografia właściciela firmy.
 

033. Czy przedsiębiorca wykonujący transport zarobkowy samochodem ciężarowymi do 3,5t dopuszczalnej masy całkowitej powinien posiadać licencję?
 1. tak, ponieważ w zarobkowych przewozach rzeczy zawsze wymagana jest licencja, niezależnie od wielkości pojazdu;
 2. nie, dla takich samochodów licencja nie obowiązuje;
 3. nie, ale powinien wystąpić o zezwolenie na taki transport.
 

034. Czy kierowca podczas przejazdu pojazdem wyposażonym w tachograf analogowy powinien okazywać do kontroli kartę kierowcy jeśli ją posiada ?
 1. nie, gdyż wymagane jest okazanie tylko okresówek;
 2. tak;
 3. tak, ale wyłącznie w przypadku, kiedy jej używał w ciągu poprzednich 28 dni.
 

035. Który warunek musi spełnić kierowca ubiegający się o kwalifikację wstępną przyspieszoną na kategorię C i C+E?
 1. mieć ukończone 23 lata;
 2. mieć ukończone 21 lat;
 3. mieć ukończone technikum samochodowe.
018

036. Kierowca wykonujący przewozy drogowe poza spełnieniem wymogów określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym musi spełnić dodatkowe wymagania, jakie?
 1. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku;
 2. nie może zalegać z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym;
 3. musi być zatrudniony wyłącznie na podstawie umowy o pracę.
 

037. Jak często kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim?
 1. do czasu ukończenia przez kierowcę 50 lat - co 5 lat, od 50 do 60 lat - co 2 lata, powyżej 60 roku życia - co 1 rok;
 2. do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat, po ukończeniu 60 roku życia – co 30 miesięcy;
 3. do czasu ukończenia przez kierowcę do 55 lat - co 5 lat, od 55 do 65 lat - co 3 lata, powyżej 65 roku życia - co 18 miesięcy.
 

038. W jaki sposób może być ukarany przedsiębiorca stosujący ceny dumpingowe?
 1. mandatem przez Policję;
 2. karą grzywny nałożoną przez ITD;
 3. karą nałożoną w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa UOKiK.
 

039. Ustawa z 24 sierpnia 2001 o czasie pracy kierowców zaczęła obowiązywać:
 1. 1 września 2001;
 2. 1 października 2001;
 3. 1 stycznia 2002.
 

040. Konwencja AETR reguluje czas pracy załóg wykonujących transport:
 1. międzynarodowy;
 2. krajowy;
 3. krajowy i międzynarodowy.
 

041. Przewoźnik udający się w trasę do Rosji będzie stosował czas pracy kierowców według:
 1. kodeksu pracy;
 2. rozporządzenia nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady;
 3. konwencji AETR.
 

042. Ile godzin nadliczbowych w roku może maksymalnie przepracować kierowca?
 1. 150 h;
 2. 260 h;
 3. nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń.
 

043. Czy każdy kierowca wymaga jednakowego rozkładu przerw w trakcie jazdy?
 1. nie, zależy to od indywidualnych stałych cech i aktualnego samopoczucia kierowcy;
 2. tak, zgodnie z przepisami;
 3. tak.
 

044. Czy pracodawca ma obowiązek zrekompensowania kierowcy skróconego czasu dziennego odpoczynku zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006?
 1. tak;
 2. przepisy tego nie określają;
 3. nie.
 

045. Kto odpowiada za prawidłową obsługę tachografu podczas realizacji przewozu?
 1. pracodawca;
 2. kierowca;
 3. technik warsztatu.
 

046. Kto odpowiada za legalizację tachografu?
 1. przedsiębiorca;
 2. kierowca;
 3. dyspozytor.
 

047. Kto prowadzi ewidencję czasu pracy kierowcy wykonującego przewozy na podstawie umowy zlecenia, a niezatrudnionego przez przewoźnika ?
 1. przepisy nie wymagają prowadzenia takiej ewidencji;
 2. kierowca który wykonuje przewozy;
 3. przedsiębiorca, na rzecz którego wykonywane są przewozy.
 

048. Ile lat maksymalnie może być ważne świadectwo kwalifikacji kierowcy?
 1. 3 lata;
 2. 5 lat;
 3. 7 lat.
 

049. Jakiej karty musi używać kierowca?
 1. własnej i może mieć tylko jedną kartę;
 2. własnej, ale może mieć kilka kart w zależności od liczby pojazdów które prowadzi;
 3. wspólnej, jeżeli jest kilku kierowców przypisanych do jednego pojazdu.
 

050. Odpoczynek tygodniowy kierowca zobowiązany jest rozpocząć:
 1. po wykonaniu maksymalnie 6 cyklach 24 godzinnych;
 2. najpóźniej w sobotę;
 3. po wykorzystaniu 40 godzin prowadzenia pojazdu.
 

051. Ile wykresówek zapasowych (czystych) powinno znajdować się w pojeździe:
 1. nie mniej niż 15;
 2. maksymalnie 29;
 3. wystarczająca liczba.
051

052. Czy w tachografie cyfrowym istnieje obowiązek operowania selektorem dla zaznaczenia aktywności kierowcy:
 1. nie , gdyż tachograf cyfrowy rejestruje sam automatycznie wszystkie aktywności;
 2. tak;
 3. tylko jeśli chodzi o zapis odpoczynku.
 

053. Pod pozycją selektora określoną symbolem łóżka zapisywana jest aktywność kierowcy:
 1. tylko przerwa;
 2. tylko odpoczynek;
 3. przerwa lub odpoczynek.
 

054. Pionowy czerwony pasek na wydruku tachografu oznacza:
 1. uszkodzenie drukarki;
 2. sygnalizuje przekroczenia zapisanych norm;
 3. oznacza końcówkę papieru w drukarce.
 

055.Wykresówka może być zapisywana przez tachograf przez okres:
 1. maksymalnie 24 godziny
 2. 72 godziny pod warunkiem, że zapisywany jest odpoczynek tygodniowy
 3. nie mniej niż 4 godziny
 

056. Jaka kara grozi za ingerencję w tachograf?
 1. 400 zł.;
 2. 3000 zł.;
 3. 5000 zł.
 

057. Nałożona kara musi być wpłacona:
 1. przed złożeniem odwołania;
 2. w ciągu 21 dni od doręczenia kary;
 3. w ciągu 14 dni od doręczenia kary.
 

058. Ile wynosi regularny dzienny okres odpoczynku w załodze pojedynczej?
 1. co najmniej 11 godzin;
 2. co najmniej 12 godzin;
 3. co najmniej 9 godzin.
 

059. Skrócony odpoczynek dzienny do 9 godzin kierowca może zastosować:
 1. maksymalnie 2 razy w tygodniu;
 2. maksymalnie 3 razy w tygodniu.
 3. nie częściej niż 3 razy pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi;
 

060. Na ile i jakich okresów można podzielić regularny dzienny odpoczynek kierowcy zgodnie z rozporządzeniem 561/2006?
 1. na dwa: minimum 9 godzin + minimum 3 godziny;
 2. na trzy: 1 godzina + 2 godziny + minimum 9 godzin;
 3. na dwa: minimum 3 godziny + minimum 9 godzin.
 

061. Ile maksymalnie okresów dziennej jazdy w tygodniu może wykonać kierowca?
 1. 5;
 2. 6;
 3. to zależy od tego ile godzin w danych dniach jechał ale nie więcej niż 7.
 

062. Skrócony tygodniowy okres odpoczynku kierowca zobowiązany jest odebrać najpóźniej do:
 1. końca trzeciego tygodnia następującego po skróceniu , w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej 6 godzin;
 2. końca trzeciego tygodnia następującego po skróceniu, w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej 9 godzin;
 3. maksymalnie w ciągu 2 tygodni licząc od skrócenia w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej godzinę.
 

063. W jakim okresie kierowca w załodze kilkuosobowej musi odebrać dzienny okres odpoczynku?
 1. w każdym 36 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku;
 2. w każdym 30 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku;
 3. w każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku.
 

064. Czy pracodawca ma obowiązek rekompensaty po skróceniu dziennego odpoczynku?
 1. nie;
 2. tak;
 3. musi oddać dzień wolny.
 

065. W załodze dwuosobowej jak nazywa się praca 2-go kierowcy podczas gdy pierwszy prowadzi pojazd?
 1. dyżur;
 2. przerwa;
 3. inna praca.
 

066. Ile godzin minimum wynosi regularny dzienny odpoczynek kierowców w załodze dwuosobowej?
 1. 9 godzin;
 2. 8 godzin;
 3. 11 godzin.
 

067. Czy przekroczenie czasu jazdy kierowcy ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?
 1. tak, ale tylko jeżeli jest to więcej niż 1 godzina;
 2. tak;
 3. nie.
 

068. Kierowca ponosi odpowiedzialność za:
 1. brak dokumentów związanych z wykonywanym przewozem;
 2. brak aktualnego badania technicznego pojazdu;
 3. tylko za ujawnione naruszenia przepisów prawo o ruchu drogowym.
 

069. Kierowca ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu okresowym:
 1. co 5 lat, licząc od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczające uzyskanie kwalifikacji wstępnej;
 2. wieku do 60 lat co 3 lata, licząc od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej;
 3. nie ma takiego obowiązku.
 

070. Czy szkolenie okresowe kończy egzamin?
 1. nie;
 2. tak, egzamin wojewódzki;
 3. tak, egzamin państwowy.
 

071.Czy według polskiego prawa szkolenie okresowe kierowcy kończy się egzaminem?
 1. tak;
 2. nie;
 3. zależy to od decyzji ośrodka szkolenia.
 

071. Informacja o ukończeniu obowiązkowego szkolenia i wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych dokumentowane jest przez:
 1. świadectwo wykonane przez pracodawcę;
 2. świadectwo wykonane przez wojewodę;
 3. wpis w prawie jazdy.
 

072. Przyswojenie materiału kwalifikacji wstępnej należy potwierdzić poprzez:
 1. zdanie egzaminu ustnego;
 2. napisanie testu;
 3. nie ma wymogu wykazania się wiedzą.
 

073. Koszty związane z uczestnictwem kierowcy w kwalifikacji wstępnej spoczywają na:
 1. uczestniku szkolenia;
 2. przedsiębiorcy zatrudniającym kierowcę;
 3. ośrodku szkolenia kierowców.
 

074. Jak często należy wykonywać badania psychotechniczne?
 1. do 60 roku życia co 5 lat a po 60 roku życia co 24 miesiące;
 2. do 60 roku życia co 5 lat a po 60 roku życia co 30 miesięcy;
 3. do 30 roku życia co 5 lat, 55-60 roku życia co 3 lata a po 60 roku życia co 6 miesięcy.
 

075. Krytyczne godziny jazdy to:
 1. dwie pierwsze;
 2. dwie ostatnie;
 3. dwie pierwsze i ostatnie.
 

076. Najbardziej odpowiedni czas na prowadzenie pojazdu to godziny:
 1. od 9 do 17;
 2. od 1 do 19;
 3. od 22 do 3.
 

077. Czy wszyscy kierowcy będą jednakowo sprawnie jechali w godzinach rannych?
 1. tak, rano jesteśmy bardziej wypoczęci;
 2. nie, rano jeszcze nie jesteśmy „rozchodzeni";
 3. to zależy od indywidualnych predyspozycji, czy ktoś jest „skowronkiem", czy „sową".
077

078. W jaki sposób zmienia się czas reakcji kierowcy w miarę ciągłego prowadzenia pojazdu?
 1. w ogóle się nie zmienia;
 2. skraca się;
 3. wydłuża się.
 

079. Po jakim okresie czasu od dnia, w którym pracownik dowiedział się o doznanym stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu ulegają przedawnieniu roszczenia z tego tytułu ?
 1. po roku;
 2. po trzech latach;
 3. po pięciu latach.
 

080. Znajdujesz się w drodze za kierownicą od 2 godzin i 10 minut. Ile minut wolno ci jeszcze kierować zanim zrobisz przerwę?
 1. 240 minut;
 2. 120 minut;
 3. 140 minut.
 

081. Ile razy, pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi, kierowca załogi pojedynczej może skrócić dzienny odpoczynek do minimum 9 godzin ?
 1. tylko jeden raz;
 2. maksymalnie trzy razy;
 3. 4 razy.
 

082. Ile wynosi maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu ?
 1. 56 godzin;
 2. 48 godzin;
 3. 40 godzin.
 

083. Jaki okres swojej aktywności kierowca ma obowiązek udokumentować podczas kontroli drogowej ?
 1. bieżący tydzień oraz poprzednich 15 dni;
 2. bieżący dzień oraz poprzednich 18 dni;
 3. bieżący dzień oraz poprzednich 28 dni.
 

084. Ile godzin nie może przekroczyć łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni ?
 1. 72 godziny;
 2. 90 godzin;
 3. 112 godzin.
 

085. Jak często powinny być pobierane dane z karty kierowcy ?
 1. co najmniej raz na 21 dni;
 2. co najmniej raz na 28 dni;
 3. co najmniej raz na 90 dni.
 

086. Która umowa reguluje czas pracy kierowcy ?
 1. ADR;
 2. AETR;
 3. ATP.
 

087. Jak często powinny być pobierane dane z pamięci tachografu ?
 1. co najmniej raz na 21 dni;
 2. co najmniej raz na 20 dni;
 3. co najmniej raz na 90 dni.
 

088. Kierowca wykonujący przewozy drogowe, poza obowiązkiem posiadania odpowiedniej kategorii prawa jazdy, musi spełniać dodatkowe wymagania, jakie ?
 1. nie orzeczono wobec niego zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
 2. nie może zalegać z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym;
 3. musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
 

089. Kto składa wniosek o wydanie karty kierowcy ?
 1. wyłącznie kierowca jest uprawniony do złożenia wniosku;
 2. kierowca lub właściciel przedsiębiorstwa transportowego, na rzecz które kierowca wykonuje pracę;
 3. dowolna osoba z rodziny kierowcy.
 

090. Czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki ?
 1. tak, wszyscy wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie za zobowiązania zaciągnięte w ramach działalności spółki;
 2. nie, odpowiedzialność ponosi tylko jeden ze wspólników;
 3. nie, odpowiada jeden z nich wskazany w umowie.
 

091. Czy spółka komandytowa jest spółką handlową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych ?
 1. tak;
 2. nie;
 3. jest osobą prawną.
 

092. Spółka prawa handlowego nie jest
 1. spółką cywilną;
 2. spółką komandytową;
 3. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
 

093. Przewoźnik drogowy to :
 1. przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
 2. ten kto wykonuje dany przewóz;
 3. ten kto widniej w liście przewozowym.
 

094. Krajowym aktem prawnym regulującym prawa pracownicze jest:
 1. dyrektywa 2002/15/WE;
 2. kodeks pracy;
 3. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
 

095. Licencja na krajowy transport drogowy uprawnia do wykonywania:
 1. przewozu osób samochodem osobowym;
 2. transportu drogowego taksówką;
 3. transportu międzynarodowego.
 

096. Czy kierowca, który uzyskał prawo jazdy w jednym z państw członkowskich UE może wykonywać przewozy na terenie Polski ?
 1. nie, musi mieć prawo jazdy wydane w Polsce;
 2. tak;
 3. nie, zasada ta dotyczy wyłącznie państw, które zawarły stosowne umowy.
 

097. Skrócony odpoczynek dzienny do 9 godzin kierowca może zastosować :
 1. maksymalnie 2 razy w tygodniu;
 2. maksymalnie 3 razy w tygodniu;
 3. nie częściej niż 3 razy pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi.
 

098. Polska podpisała konwencję AETR w roku :
 1. 1980;
 2. 1971;
 3. 1978.
 

099. Jaki procent udziału w przewozach towarów osiągnął transport samochodowy ?
 1. 75-80%;
 2. 60-68%;
 3. 81-85%.
 

100. Ile godzin wynosi regularny dzienny odpoczynek kierowców w załodze dwuosobowej ?
 1. minimum 9 godzin;
 2. minimum 11 godzin;
 3. minimum 8 godzin.
 

101. Czy obsługa codzienna pojazdu jest czasem pracy kierowcy ?
 1. tak;
 2. nie, ponieważ obsługa ta nie wiąże się z kierowaniem pojazdu;
 3. tak, ale tylko w przypadku jeśli kierowca wyrazi na to zgodę i zapis taki znajduje się w umowie o pracę tego kierowcy.
 

102. Czy w przypadku wykonywanie przewozu, gdy jeden kierowca prowadzi pojazd, a drugi śpi, to ten czas można mu zaliczyć do odpoczynku dziennego ?
 1. tak;
 2. tak, ale tylko w połowie;
 3. nie.
 

103. Ile wynosi regularny tygodniowy okres odpoczynku i w jakim okresie musi być odebrany przez kierowcę ?
 1. co najmniej 45 godzin, musi być odebrany po maksymalnie 6 cyklach 24 godzinnych od poprzedniego odpoczynku tygodniowego;
 2. co najmniej 48 godzin, musi być odebrany po 6 okresach jazdy;
 3. co najmniej 45 godzin, musi być odebrany po 7 okresach jazdy.
 

104. Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych ?
 1. tak;
 2. nie;
 3. jest osobą prawną.
 

105. Licencja wspólnotowa uprawnia do wykonywania ?
 1. międzynarodowego transportu drogowego oraz krajowego transportu drogowego;
 2. wyłącznie transportu drogowego w ruchu międzynarodowym;
 3. transportu drogowego taksówką.
 

106. Czy czasem pracy kierowcy są czynności związane z utrzymaniem pojazdu w czystości ?
 1. nie, ponieważ nie jest to jazda pojazdem;
 2. nie, ponieważ w obowiązkach kierowcy nie może być uwzględnione to zadanie;
 3. tak, ponieważ wynika to z przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.
 

107. Czy praca kierowcy w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna ?
 1. tak, w przypadku sytuacji i zdarzeń wymagających od kierowcy podjęcia działań niezbędnych do usunięcia awarii;
 2. nie, w żadnych przypadku;
 3. tak, wyłącznie w przypadku jeżeli pracodawca posiada odpowiednie zezwolenie ITD.
 

108. Czy przysługujący kierowcy odpoczynek dobowy może być wykorzystany w pojeździe

 1. nie, w żadnym przypadku;
 2. tak, zawsze;
 3. tak, ale tylko w przypadku jeżeli pojazd znajduje się na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania.
 

109. Ile wynosi maksymalny tygodniowy czas pracy kierowcy łącznie z godzinami nadliczbowymi ?
 1. 48 godzin w każdym przypadku;
 2. 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy;
 3. 58 godzin.
 

110. Czy czas pracy kierowcy sumuje się w przypadku, kiedy kierowca jest zatrudniony u więcej niż jednego przedsiębiorcy ?
 1. nie, przecież są to różni przedsiębiorcy, a więc u każdego obowiązuje osobny limit czasu pracy kierowców;
 2. tak;
 3. nie, ponieważ nie określają tego przepisy ustawy o czasie pracy kierowców.
 

111. Kiedy należy pobrać dane z karty kierowcy w przypadku rozwiązania umowy o pracę z kierowcą ?
 1. w dniu wręczenia wypowiedzenia;
 2. przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy;
 3. co najmniej 28 dni od daty ustania stosunku pracy danego kierowcy.
 

112. Czy kierowca, któremu nie wydano nigdy karty kierowcy, może wykonywać przewozy drogowe pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy ?
 1. tak, może wykonywać przewozy przez 14 dni wykonując wydruki dzienne z tachografu przed rozpoczęciem i po zakończeniu dnia pracy;
 2. tak, za zgodą organu wydającego kartę;
 3. nie.
 

113. Jakie dane kierowca jest obowiązany wpisać na wykresówce przed rozpoczęciem jazdy w nowym dniu pracy ?
 1. tylko imię i nazwisko oraz numer rejestracyjny pojazdu;
 2. imię i nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu, bieżącą datę, aktualny stan licznika kilometrów, nazwę miejscowości gdzie rozpoczyna przewóz;
 3. imię i nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu.
 

114. Co należy sprawdzić wybierając nową wykresówkę do tachografu analogowego zainstalowanego w pojeździe ?
 1. należy sprawdzić czy znak homologacyjny wraz z numerem zatwierdzenia typu znajduje się na liście na drugiej stronie wykresówki oraz czy zakres pomiarowy (prędkość maksymalna) na wykresówce i w tachografie są zgodne;
 2. wystarczy sprawdzić tylko czy zakres pomiarowy (prędkość maksymalna) na wykresówce i w tachografie są zgodne;
 3. nie ma to znaczenia, ponieważ każda wykresówka posiadająca zatwierdzenie typu może być stosowana we wszystkich tachografach.
 

115. W jakiej pozycji powinien być ustawiony selektor tachografu analogowego podczas wykonywania przez kierowcę tak zwanej innej pracy np. tankowanie pojazdu ?
 1. w pozycji "łóżka";
 2. w pozycji "przekreślonego kwadratu";
 3. w pozycji "młotków".
 

116. Kiedy bezwzględnie należy pobrać dane z karty kierowcy ?
 1. w przypadku upływu terminu ważności tej karty;
 2. w przypadku 7-dniowego urlopu kierowcy - przed rozpoczęciem urlopu;
 3. w przypadku, kiedy kierowca dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 10 dni.
 

117. Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy pojazdem przystosowanym do przewozu rzeczy, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 3t, zobowiązany jest stosować przepisy:
 1. konwencji AETR;
 2. rozporządzenia nr. 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady;
 3. nie musi stosować się do przepisów dotyczących czasu pracy.
 

118. W jakim trybie odpowiada kierowca za naruszenia ustawy o transporcie drogowym ?
 1. wyłącznie w trybie mandatowym;
 2. w trybie administracyjnym - decyzja o nałożeniu kary pieniężnej;
 3. może zostać ukarany mandatem karnym lub karą pieniężną w zależności od sytuacji.
 

119. Jaka jest maksymalna wysokość kary dla przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy, który zatrudniał średnio do 10 kierowców w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli ?
 1. 15000 zł;
 2. 10000 zł;
 3. 8000 zł.
 

120. Jaka jest maksymalna wysokość kary dla przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy, który w ostatnim półroczu zatrudniał średnio od 11-50 kierowców ?
 1. 20000 zł;
 2. 10000 zł;
 3. 15000 zł.
 

121. Jaka jest maksymalna wysokość kary dla przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy, który w ostatnim półroczu zatrudniał średnio od 51-250 kierowców ?
 1. 25000 zł;
 2. 15000 zł;
 3. 20000 zł.
 

122. Jaka jest maksymalna wysokość kary dla przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy, który zatrudniał więcej niż 250 kierowców w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli ?
 1. 30000 zł;
 2. 20000 zł;
 3. 15000 zł.
 

123. Jaka jest maksymalna wysokość kary grzywny, która może zostać nałożona na kierowcę za jedno naruszenie zgodne z zał. nr.1 do ustawy o transporcie drogowym ?
 1. 2000 zł;
 2. 1000 zł w przypadku kumulacji;
 3. 500 zł.
 

124. Jaka jest wysokość kary za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie zostało poddane wymaganej kontroli okresowej ?
 1. 5000 zł;
 2. 1000 zł;
 3. 3000 zł.
 

125. Jaka jest wysokość kary dla kierowcy za przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej 15 minut do 30 minut oraz za każde następne rozpoczęte 30 minut ?
 1. 150 zł;
 2. 300 zł;
 3. 500 zł.
 

126. Czy przepisy określają czas pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy ?

 1. tak, w ustawie o czasie pracy kierowców;
 2. nie, kierowców takich dotyczą tylko normy w zakresie czasu prowadzenia pojazdów;
 3. nie, ponieważ przedsiębiorcy nie są pracownikami.
 

127. Czy przepisy określają czas pracy kierowców wykonujących przewozy na podstawie umowy zlecenia, a niezatrudnionych przez przewoźnika ?
 1. nie, ponieważ tacy kierowcy nie są pracownikami;
 2. tak, w ustawie o czasie pracy kierowców;
 3. nie, kierowców takich dotyczą tylko normy w zakresie czasu prowadzenia pojazdów.
 

128. Kto prowadzi ewidencję czasu pracy kierowcy wykonującego przewozy na podstawie umowy zlecenia, a niezatrudnionego przez przewoźnika ?
 1. przepisy nie wymagają prowadzenia takiej ewidencji;
 2. kierowca który wykonuje przewozy;
 3. przedsiębiorca, na rzecz którego wykonywane są przewozy.
 

 129. W jakiej pozycji powinien być ustawiony selektor podczas czynności dotyczącej wykonywania prac przy pojeździe (np. tankowanie paliwa)?


A. łóżka.
B. innej pracy.
C. dyżuru.

   

130. Czy podczas przejazdu w ramach transportu kombinowanego kierowca może przerwać 11-godzinny odpoczynek dzienny?


A. nie kierowca może wykorzystać tylko 12-godzinny odpoczynek składający się 2 części (3 godziny + 9 godziny),
B. tak, może przerwać go dwukrotnie innymi czynnościami na łączny czas nie dłuższy niż godzinę,
C. tak, może przerwać maksymalnie jeden raz innymi czynnościami na czas nie dłuższy niż godzinę.

 

131. Czy stosowanie w transporcie cen dumpingowych jest w Polsce przestępstwem?


A. tak, grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności,
B. nie, ale za ich stosowanie może być nałożona kara w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
C. przepisy tego nie regulują, a wysokość ceny za usługę reguluje przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.

 

132. Czy kierowca samochodu ciężarowego ma prawo unieruchomić pojazd na pasie rozbiegowym autostrady (przy wyjeździe z parkingu), jeśli na parkingu nie ma już wolnych miejsc, a kierowca musi pilnie zrobić przerwę w kierowaniu pojazdem?


A. tak, pod warunkiem, że nie utrudni ruchu innym kierującym,
B. tak, ponieważ kontynuowanie jazdy sprawi, że przy najbliższej kontroli poniesie sankcje finansowe,
C. nie, jest to zabronione i niebezpieczne.

 

133. Ile wynosi maksymalny tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi?


A. 48 godzin w każdym przypadku,
B. 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
C. 58 godzin.

   

134. Czy czas dyżuru kierowcy samochodu ciężarowego może być wliczony do przysługującego kierowcy dobowego nieprzerwanego odpoczynku?


A. tak,
B. nie,
C. tak, ale tylko w przypadku kiedy dyżur odbywał się w hotelu lub w domu.

 

135. Czy podczas przejazdu w ramach transportu kombinowanego kierowca może przerwać 11-godzinny odpoczynek dzienny?


A. nie kierowca może wykorzystać tylko 12-godzinny odpoczynek składający się 2 części (3 godziny + 9 godziny),
B. tak, może przerwać go dwukrotnie innymi czynnościami na łączny czas nie dłuższy niż godzinę,
C. tak, może przerwać maksymalnie jeden raz innymi czynnościami na czas nie dłuższy niż godzinę