2.2. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów


001. Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy pojazdem przystosowanym do przewozu rzeczy, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 3t. zobowiązany jest stosować przepisy
 1. konwencji AETR;
 2. rozporządzenia nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady;
 3. nie musi stosować się do przepisów dotyczących czasu pracy.
 

002. Czy lina holownicza jest obowiązkowym wyposażeniem samochodu ciężarowego?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale dotyczy to tylko samochodów terenowych.
 

003. Czy kierowca wykonujący krajowe przewozy rzeczy pojazdem powyżej 7,5t dopuszczalnej masy całkowitej powinien posiadać zezwolenie na takie przewozy?
 1. nie, ponieważ w krajowych przewozach rzeczy nie są wymagane zezwolenia;
 2. tak, ale dotyczy to tylko przewozów na trasach powyżej 40km;
 3. tak, ponieważ takie zezwolenia są prawnie wymagane niezależnie od wielkości pojazdu.
 

004. W którym rodzaju przewozów zawsze wymagane jest zezwolenie?
 1. nie ma takich przewozów;
 2. w przypadku przewozów towarów niebezpiecznych;
 3. w przypadku przewozów nienormatywnych.
 

005. Czy można holować samochód ciężarowy, na giętkim holu, z niesprawnymi hamulcami?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h.
 

006. Jakie jest nie obowiązkowe wyposażenie samochodu ciężarowego w Polsce?
 1. gaśnica;
 2. trójkąt ostrzegawczy;
 3. apteczka.
 

007. Ile maksymalnie może wynosić długość zespołu pojazdów złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy?
 1. 18,75 m;
 2. 20 m;
 3. 22 m.
 

008. Jakie dokumenty, kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego?
 1. kartę opłaty drogowej;
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 3. prawo jazdy.
 

009. Jaka minimalna głębokość rzeźby bieżnika opony jest dopuszczalna w samochodzie ciężarowym na przedniej i tylnej osi?
 1. nie mniej niż 1,6 mm;
 2. dopuszcza się mniej niż 1,6 mm, jeżeli opony nie posiadają widocznych pęknięć;
 3. co najmniej 1 mm.
 

010. Czego dotyczy konwencja o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR)?
 1. każdej umowy zarobkowego przewozu towarów transportem drogowym, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki oraz miejsce dostawy, określone w umowie, znajdują się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden jest strona konwencji CMR;
 2. przewozu towarów niebezpiecznych;
 3. przewozu odpadów.
 

011. Jakich przewozów dotyczy Konwencja Bazylejska?
 1. przewozów kabotażowych;
 2. przewozów kombinowanych;
 3. kontroli przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.
 

012. Czy przewóz ładunku na terenie Niemiec (bez przekraczania granic) przez kierowcę zatrudnionego w polskiej firmie transportu międzynarodowego jest przewozem kabotażowym?
 1. tak;
 2. nie;
 3. nie, jest to przewóz międzynarodowy.
 

013. Czy można holować samochód ciężarowy lub ciągnik siodłowy z przyczepą/naczepą?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h.
 

014. Czy można holować pojazd, na sztywnym holu, z niesprawnymi hamulcami?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale pod warunkiem, że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h.
 

015. W jaki sposób należy dokonać pomiaru głębokości bieżnika?
 1. mierząc szerokość części „A”;
 2. mierząc szerokość części „B”;
 3. żaden z powyższych.
 

016. Czy stosowanie cen dumpingowych jest w Polsce dozwolone?
 1. nie;
 2. tak;
 3. tak, ale tylko na produkty spożywcze.
 

017. Podstawową opłatą pobieraną przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę jest:
 1. opłata skarbowa;
 2. cło;
 3. winieta.
 

018. Koszty występujące w działalności przewoźnika w układzie kalkulacyjnym to:
 1. koszty sporadyczne;
 2. koszty własne;
 3. koszty bezpośrednie.
 

023. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w zakresie przewozu towarów zgodnie z procedurą TIR?
 1. towary przewożone pod zamknięciem celnym w pojazdach drogowych, zespołach pojazdów lub kontenerach zawsze podlegają kontroli celnej w przejściowych urzędach celnych;
 2. nie ma różnicy ze względu na stosowanie lub nie procedury;
 3. towary przewożone pod zamknięciem celnym w pojazdach drogowych, zespołach pojazdów lub kontenerach nie podlegają kontroli celnej w przejściowych urzędach celnych.
 

024. Jakie wymagania musi spełniać przedsiębiorca świadczący usługi spedycyjne?
 1. posiadać licencję międzynarodową na przewóz rzeczy;
 2. przepisy nie przewidują żadnych dodatkowych wymagań;
 3. posiadać licencję na krajowy przewóz rzeczy.
 

025. Czy hydrauliczny żurawik załadunkowy o udźwigu 2t, zamontowany na samochodzie ciężarowym, podlega obowiązkowej rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale tylko wtedy gdy pojazd jest używany do przewozu towarów niebezpiecznych.
 

026. Jakie dokumenty są wymagane przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych poza terenem Unii Europejskiej?
 1. odpowiednia licencja oraz zezwolenie na wykonywanie takich przewozów;
 2. odpowiednia licencja i zaświadczenie o przewozach na potrzeby własne;
 3. wyłącznie licencja.
 

027. Czy prawomocny wyrok sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów wpływa na pracę kierowcy zawodowego?
 1. tak, następuje natychmiastowy zakaz wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zawodowego;
 2. nie, tylko wyrok sądu za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji pozbawia kierowcę prawa do wykonywania zawodu;
 3. nie, ponieważ za wiarygodność dokumentów odpowiada tylko pracodawca.
 

028. Czy stosowanie w transporcie cen dumpingowych jest w Polsce przestępstwem?
 1. tak
 2. nie, ale za ich stosowanie może być nałożona kara
 3. przepisy tego nie regulują
 

029. Czego dotyczą warunki techniczne pojazdów ?
 1. budowy, wyposażenia i utrzymania pojazdu w taki sposób, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób w nim jadących oraz innych uczestników ruchu drogowego;
 2. kolorystyki kabiny i tapicerki;
 3. wyłącznie rodzaju i rozmieszczenia lusterek w pojeździe.
 

030. Czy do obowiązków przewoźnika należy przeszkolenie zatrudnionych kierowców w zakresie BHP ?
 1. nie;
 2. tak, ale dotyczy to wyłącznie kierowców przewożących materiały niebezpieczne;
 3. tak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 

031. Czy hydrauliczna platforma załadunkowa o udźwigu 1 t, zamontowana na samochodzie ciężarowym, podlega obowiązkowej rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, ale tylko wtedy gdy samochód używany jest do przewozu materiałów sypkich.
 

032. Czy hydrauliczne urządzenie wyładunkowe samochodu wywrotki podlega obowiązkowej rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego?
 1. nie;
 2. tak;
 3. tak, ale tylko w samochodzie o ładowności powyżej 5 t.
 

033. Czy samochód ciężarowy musi być obowiązkowo wyposażony w koło zapasowe?
 1. nie;
 2. tak, zawsze;
 3. tak, ale tylko podczas przewożenia materiałów niebezpiecznych.
 

034. Czy w krajowym, zarobkowym przewozie rzeczy występują zezwolenia?
 1. tak, zawsze;
 2. tak, ale tylko przy przewozach na odległość powyżej 80 km;
 3. nie, z wyjątkiem przewozu ładunków nienormatywnych.
 

035. Czy zakres odpowiedzialności zdefiniowany w CMR ma zastosowanie do całego przebiegu trasy przewozu?
 1. nie, dotyczy tylko części krajowej przewozu;
 2. tak, dotyczy zarówno części krajowej jak i międzynarodowej przewozu;
 3. nie, dotyczy tylko części międzynarodowej przewozu.
 

036. Konkurencja międzygałęziowa to konkurencja pomiędzy:
 1. firmami transportu samochodowego;
 2. firmami transportu samochodowego i kolejowego;
 3. firmami ogólnokrajowymi i regionalnymi.
 

037. Najwięcej towarów przewozi się w Polsce przy wykorzystaniu taboru:
 1. kolejowego;
 2. samochodowego;
 3. lotniczego.
 

038. Podczas kontroli drogowej, dokumentem poświadczającym prowadzenie przez przewoźnika działalności transportowej jest:
 1. licencja;
 2. wypis z działalności gospodarczej;
 3. wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo wypis z licencji.
 

039. Jakie jest obowiązkowe wyposażenie samochodu ciężarowego w Polsce ?
 1. gaśnica i apteczka;
 2. gaśnica i trójkąt ostrzegawczy;
 3. koło zapasowe.
 

040. Kierowca posiadający prawo jazdy kat. C lub C i C+E, który ukończył kwalifikację wstępną przyśpieszoną, będzie mógł wykonywać przewozy pojazdem ciężarowym bez ograniczeń po ukończeniu:
 1. 23 lat;
 2. 21 lat;
 3. 18 lat, pod warunkiem, że ukończył technikum samochodowe.
 

041. Jakiego przewozu nie można wykonywać kierując samochodem ciężarowym, podczas obowiązywania zakazu ruchu w dni weekendowe podczas wakacji?
 1. przewozu żywych zwierząt;
 2. przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach niewymagających oznakowania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej;
 3. wykonywanego w ramach transportu kombinowanego.
 

042. Który z dokumentów jest prawnie wymagany jako załącznik do wniosku o udzielenie licencji?
 1. prawo jazdy kategorii C;
 2. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych;
 3. fotografia właściciela firmy.
 

043. W którym z przypadków może być cofnięta licencja na wykonywanie transportu drogowego?
 1. odmowa przyjęcia zlecenia na przewóz;
 2. samowolna zmiana urządzeń pomiarowych zainstalowanych w pojeździe;
 3. ukaranie kierowcy (przedsiębiorcy) mandatem karnym za przekraczanie prędkości jazdy.
 

044. W razie uzasadnionego podejrzenia, czy zawartość przesyłki bagażowej nie podlega wyłączeniu z przewozu, przewoźnik może:


 1. sprawdzić przesyłkę;
 2. wezwać policję celem dokonania sprawdzenie przesyłki;
 3. nakazać pozbyć się kłopotliwego towaru.
 

045. Jaką kategorię prawa jazdy powinien posiadać kierowca prowadzący pojazd o dmc. powyżej 3,5t do 7,5 t ?
 1. minimum C1;
 2. minimum C;
 3. koniecznie B.
 

046. W którym rodzaju przewozów zawsze wymagane jest zezwolenie ?
 1. nie ma takich przewozów;
 2. w przypadku przewozów towarów niebezpiecznych;
 3. w przypadku przewozów nienormatywnych.
 

047. Czym jest odległość w aspekcie przestrzennym ?
 1. różnicą między kosztem przewidywanym, a kosztem rzeczywistym pokonanych kilometrów;
 2. czasem podróży;
 3. najkrótszą odległością między dwoma punktami lub najkrótszą trasą między dwoma punktami, wytyczoną wzdłuż istniejących szlaków komunikacyjnych.
 

048. Przedsiębiorca prowadzący przewozy na potrzeby własne zakupując nowy pojazd, ma obowiązek zgłosić ten pojazd do zaświadczenia:
 1. w każdej sytuacji;
 2. tylko jeśli wykonuje przewozy materiałów niebezpiecznych;
 3. pod warunkiem, że jest to pojazd leasingowy.
 

049. Przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne, w pojeździe kierowca zobowiązany jest mieć:
 1. oryginał formularza jazdy;
 2. kopię formularza jazdy;
 3. oryginał i kopię formularza jazdy.
 

050. Zdolność produkcyjna w transporcie charakteryzuje się :
 1. jednorodnością popytu na usługi transportowe;
 2. niematerialnością;
 3. łatwością produkcji na zapas.
 

051. Rynek usług transportowych jest uwarunkowany potrzebami i oczekiwaniami zgłaszanymi przez :
 1. usługobiorców;
 2. media;
 3. banki.
 

052. Dokumentem poświadczającym podczas kontroli drogowej prowadzenie przez przewoźnika działalności transportowej jest:
 1. wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo wypis z licencji;
 2. licencja;
 3. wypis z rejestru działalności gospodarczej.
 

053. Czy obowiązujące w Polsce przepisy pozwalają policji zatrzymać prawo jazdy kierowcy samochodu ciężarowego, który jest sprawcą zdarzenia drogowego ?
 1. nie, jeśli nie ma osób poszkodowanych (zabitych i rannych);
 2. tak, w określonych przypadkach;
 3. tak, ale tylko jeśli są osoby ranne.
 

054. Czego dotyczy Konwencja Bazylejska ?
 1. kontroli transgranicznego przemieszczania uchodźców ubiegających się o azyl polityczny;
 2. kontroli transgranicznego przewozu drewna oraz materiałów drewnopochodnych;
 3. kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.
 

055. Czy przewóz ładunku z Francji do Niemiec, po uprzednim rozładunku w Hiszpanii, jest przewozem kabotażowym?
 1. nie, jest przewozem międzynarodowym;
 2. tak;
 3. nie, jest przewozem krajowym.
 

056. Czy przewóz ładunku najpierw samochodem ciężarowym, a dalej transportem morskim można zaliczyć do transportu kombinowanego ?
 1. nie;
 2. tak, ale jeśli odcinek morski przekracza 100 km;
 3. tak, w każdym przypadku.
 

057. Czy przed ubieganiem się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca musi mieć założoną działalność gospodarczą ?
 1. nie, może to zrobić po uzyskaniu licencji;
 2. tak, ponieważ opis wniosku dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności jest załącznikiem do wniosku;
 3. może ją złożyć w dowolnym czasie - przed lub po uzyskaniu licencji.
 

058. Która z wymienionych przyczyn może być powodem cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ?
 1. przedsiębiorca nie jest w stanie wykazać że posiada rzeczywistą i stałą siedzibę;
 2. przedsiębiorca zatrudnia kierowców na umowę zlecenie;
 3. przedsiębiorca został ukarany mandatem za przekroczenie prędkości.
 

059. Czy wykonywanie międzynarodowego transportu kombinowanego wymaga dodatkowego zezwolenia ?
 1. nie, jeżeli w umowach międzynarodowych przewidziano wzajemne zwolnienia w tym zakresie;
 2. tak;
 3. tak; jeśli transport ten odbywa się także na terenie Francji.
 

060. Która z czynności należy do podstawowych obowiązków przewoźnika ?
 1. dostarczenie przesyłki do miejsca przeznaczenia i wydanie osobie wskazanej w umowie w całości;
 2. dopłaty do urlopów pracowniczych;
 3. zapewnienie kierowcom jednolitego ubioru służbowego.
 

061. Co jest dowodem zawarcia umowy o przewóz rzeczy ?
 1. zezwolenie;
 2. zaświadczenie;
 3. list przewozowy.
 

062. Czego dotyczą umowy bilateralne w transporcie międzynarodowym ?
 1. zasad przewozu artykułów szybko psujących się;
 2. zasad wykonywania transportu międzynarodowego między krajami - stronami umowy, przez przewoźników tych krajów;
 3. zasad przewozu towarów niebezpiecznych.
 

063. Jakim rodzajem przewozów jest przewóz na potrzeby własne ?
 1. przewozem niezarobkowym;
 2. przewozem zarobkowym;
 3. przewozem niezarobkowym, jeżeli należność za przewóz jest pobierana bez zysku.
 

064. Kto odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie rzeczy szczególnie cennych podczas przewozu ?
 1. przewoźnik, ale tylko wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy;
 2. nadawca;
 3. kierowca - w każdym przypadku i sytuacji.
 

065. Czy przepisy socjalne dotyczące pracy kierowców są regulowane przepisami UE ?
 1. nie, tylko przepisami krajowymi;
 2. tak, międzynarodowym kodeksie pracy;
 3. tak, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady.
 

066. Jaki jest najdłuższy, możliwy okres udzielenia licencji wspólnotowej na wykonywanie transportu drogowego ?
 1. 10 lat z możliwością przedłużenia;
 2. 25 lat;
 3. 50 lat.
 

067. Czy warunkiem uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest uprzednie założenie spółki akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością ?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tak, w przypadku gdy przedsiębiorca zamierza realizować transport międzynarodowy.
 

068. Czego nie reguluje międzynarodowa umowa CMR ?
 1. procedur dotyczących czasu pracy kierowców;
 2. procedury postępowania w przypadku nie odebrania towaru przez odbiorcę;
 3. procedur reklamacyjnych dotyczących przewożonego towaru (ładunku).
 

069. Czy kierujący samochodem ciężarowym może korzystać z szerokiego i utwardzonego pobocza, gdy jedzie dość wolno, z uwagi na znaczne obciążenie ładunkiem ?
 1. tak, ponieważ ułatwia to wyprzedzanie innym kierującym;
 2. nie;
 3. tak, ale wyłącznie w dzień.