3.1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy.


001. Pod nazwą GAMBIT kryje się:
 1. krajowy system wspomagania ratownictwa drogowego
 2. rządowy program pomocy ofiarom wypadków drogowych
 3. zintegrowany system poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 

002. Jakie jest główne założenie programu GAMBIT:
 1. zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych o 50% w stosunku do roku 2003;
 2. zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych o 25% w stosunku do roku 2003;
 3. zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych do zera.
 

003. Czy badania lekarskie kierowcy mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?
 1. tak, zmniejszają ryzyko wypadku;
 2. nie, jeżeli kierowca nie ukończył 30 lat;
 3. nie, w każdym przypadku chodzi tylko o stan zdrowia pracownika.
 

004. Najczęstszą przyczyną karania kierowców w krajach europejskich jest:
 1. niestosowanie pasów bezpieczeństwa;
 2. kierowanie pojazdem pod wpływem alkohol;
 3. przekraczanie prędkości.
 

005. Przestępstwem drogowym jest:
 1. napad rabunkowy;
 2. spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym;
 3. kradzież samochodu.
 

006. Wypadek drogowy to:
 1. zdarzenie drogowe, w wyniku którego były ofiary w ludziach (śmiertelne lub ranne);
 2. zdarzenie drogowe, w wyniku którego zostało uszkodzonych wiele pojazdów;
 3. zdarzenie drogowe, w wyniku którego ranna została jedynie osoba sprawcy,
 

007. Wypadek drogowy jest:
 1. czynem umyślnym zagrożonym odpowiedzialnością karną;
 2. czynem nieumyślnym zagrożonym odpowiedzialnością karną;
 3. zdarzeniem losowym niezagrożonym odpowiedzialnością karną.
 

008. Kolizją drogową nazywamy:
 1. zdarzenie drogowe, w wyniku którego dwóch pieszych zderzyło się na przejściu dla pieszych;
 2. zdarzenie drogowe, w wyniku którego miały miejsce wyłącznie straty materialne i uczestniczył w nim przynajmniej jeden pojazd;
 3. zdarzenie drogowe, w wyniku którego były ofiary w ludziach.
 

009. Do czego jest zobowiązany kierowca jeżeli uczestniczył w wypadku w którym jest zabity lub ranny?
 1. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i policję;
 2. nie podejmować żadnych działań i czekać aż świadkowie wezwą pomoc;
 3. usunąć pojazd z miejsca wypadku nie czekając na Policję.
 

010. Ile wypadków powstaje corocznie z winy kierujących pojazdami w Polsce?
 1. około 30 tysięcy;
 2. około 20 tysięcy;
 3. około 10 tysięcy.
 

011. Jaki rodzaj transportu jest najbardziej niebezpieczny z punktu widzenia zagrożenia życia?
 1. lotniczy;
 2. wodny;
 3. drogowy.
 

012. Podczas wzywania służb ratunkowych do wypadku drogowego podajemy:
 1. krótki opis zdarzenia, dokładne miejsce i czas jego zaistnienia, liczbę i stan osób rannych;
 2. numer swojego prawa jazdy, miejsce gdzie zdarzył się wypadek, marki samochodów, które w nim uczestniczyły;
 3. imiona i nazwiska osób rannych, miejsca ich zamieszkania, dane sprawcy wypadku.
 

013. Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest:
 1. przechodzenie poza przejściem dla pieszych;
 2. nadmierna prędkość;
 3. zasypianie za kierownicą.
 

014. W jakim miejscu wydarza się największa liczba wypadków drogowych w Polsce?
 1. poza obszarem zabudowanym;
 2. na obszarze zabudowanym;
 3. na obszarze zabudowanym, z wyjątkiem miast których liczba mieszkańców przekracza 1 milion.
 

015. Zagrożenie śmiercią w wypadku drogowym na polskich drogach w porównaniu do przodujących krajów UE jest:
 1. na tym samym poziomie;
 2. prawie dwukrotnie większe;
 3. w Polsce jest mniejsze zagrożenie śmiercią w wypadku drogowym.
 

016. Do największej liczby wypadków dochodzi:
 1. w niedzielę;
 2. w sobotę ;
 3. w piątek.
 

017. Największa liczba zdarzeń z ofiarami w ludziach powodowana przez nietrzeźwych kierowców zdarza się w miesiącach:
 1. letnich;
 2. zimowych;
 3. wiosennych.
 

018. Ile osób musi uczestniczyć w wypadku przy pracy, aby został on uznany za wypadek zbiorowy:
 1. co najmniej 2 osoby;
 2. co najmniej 5 osób;
 3. co najmniej 9 osób.
 

019. W jakim okresie czasu pracownik ma obowiązek powiadomić przełożonego o zaistniałym wypadku przy pracy:
 1. niezwłocznie;
 2. w ciągu trzech dni;
 3. w miesiącu, w którym zaistniał wypadek.
 

020. Ile dni niezdolności do pracy musi powodować wypadek, aby został uznany za wypadek lekki:
 1. do 7 dni;
 2. do 30 dni;
 3. do 28 dni.
 

021. Pracodawca ma obowiązek zawiadomić o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy:
 1. Sąd Pracy właściwy miejscu zaistnienia wypadku;
 2. właściwego inspektora pracy i prokuratora;
 3. właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 

022. Co to jest Triage? (triage - segregowanie, sortowanie) system START w medycynie ratunkowej umożliwiający służbom medycznym segregację rannych w wypadku masowym w zależności od stopnia ich:
 1. poszkodowania oraz rokowań na przeżycie kolejnych 24 godzin;
 2. od wieku;
 3. od płci.
 

023. Koszt społeczny jednej osoby zabitej w wypadku drogowym:
 1. polskie społeczeństwo nie ponosi kosztów związanych z ofiarami wypadków drogowych;
 2. wynosi prawie 1mln złotych;
 3. jest niewymierny.
 

024. Wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych liczony statystycznie na 40 wypadków drogowych w Polsce w 2007 roku wynosił:
 1. 4,8;
 2. 5,9;
 3. 11,3.
 

025. W jakich godzinach występuje największe nasilenie wypadków drogowych w Polsce:
 1. od 6 do 8;
 2. od 15 do 16;
 3. od 16 do 18.
 

026. W jakim przedziale wiekowym najczęściej występują kierowcy uczestniczący w wypadkach w Polsce:
 1. 18 - 24 lata;
 2. 25 - 39 lat;
 3. powyżej 70 roku życia.
 

027. W jakim wieku są tzw. „młodzi kierowcy”?
 1. 16-18 lat;
 2. 18-24 lata;
 3. 15-30 lat.
 

028. Jakiego rodzaju wypadki drogowe zdarzają się najczęściej w Polsce?
 1. najechanie na drzewo;
 2. najechanie na nieruchomy pojazd;
 3. najechanie na pieszego.
 

029. Badania wskazują, że w przypadku wyrzucenia ciała przez przednią szybę ryzyko śmierci jest:
 1. 2 razy większe;
 2. 4 razy większe;
 3. 6 razy większe.
 

030. W 2007 roku nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali:
 1. 5% ogółu wypadków;
 2. 10% ogółu wypadków;
 3. 20% ogółu wypadków.
 

031. Prawdopodobieństwo spowodowania wypadku drogowego przez nietrzeźwego kierowcę zwiększa się przy stężeniu alkoholu we krwi wynoszącym 1,5 promila:
 1. 2 razy;
 2. 7 razy;
 3. 36 razy;
 

032. Jaka jest ciężkość wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych w Polsce?
 1. taka sama jak dla samochodów osobowych;
 2. niższa niż dla ogółu wypadków;
 3. wyższa niż dla ogółu wypadków.
 

033. Jakiego rodzaju wypadki drogowe występują najczęściej w Polsce?
 1. najechanie na zaporę kolejową;
 2. zderzenie się pojazdów w ruchu;
 3. wywrócenie się pojazdu.
 

034. Jakie są główne przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami w Polsce?
 1. nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu;
 2. nieprawidłowe wyprzedzanie;
 3. niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.
 

035. Które błędy najczęściej popełniają kierujący pojazdami w Polsce?
 1. nie ustępują pierwszeństwa pieszym;
 2. nie zachowują bezpiecznej odległości między pojazdami;
 3. nieprawidłowo skręcają.
 

036. Jaki procent stanowią wypadki z udziałem samochodów ciężarowych, w ogólnej liczbie wypadków drogowych w Polsce?
 1. 7,8%;
 2. 26%;
 3. 36%.
 

037. Ile procent ogółu ofiar śmiertelnych jest następstwem wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych w Polsce ?
 1. 0,7%;
 2. 11,2%;
 3. 30%.
 

038. Po jakim okresie czasu od dnia, w którym pracownik dowiedział się o doznanym stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu ulegają przedawnieniu roszczenia z tego tytułu ?
 1. po 1 roku;
 2. po 3 latach;
 3. po 5 latach;
 

039. Jakie zagrożenia mogą spotkać kierowcę samochodu ciężarowego podczas jazdy?
 1. nagłe wtargniecie pieszego na jezdnię;
 2. wylanie gorącej kawy na zakręcie;
 3. upuszczenie na kolana tłustej kanapki w czasie jazdy.
 

040. Czy w skład jezdni wchodzi utwardzone pobocze?


 1. tak. jeśli posiada nawierzchnię bitumiczną;
 2. tak, pod warunkiem, że wyznaczone jest przy pomocy właściwych znaków poziomych;
 3. nie, jest to odrębny element drogi.
 

041. Czy kierowca pojazdu ciężarowego powinien zachowywać szczególna ostrożność w stosunku do pojazdów poruszających się przed nim lub na sąsiednim pasie ruchu?
 1. tak, zawsze;
 2. nie, nigdy nie ma takiej potrzeby;
 3. tak, ale tylko w stosunku do określonych pojazdów (np. nauka jazdy).
 

042. Jaki rodzaj skrzyżowań jest najbardziej niebezpieczny, jeśli chodzi o liczbę wypadków mających na nim miejsce?
 1. równorzędne;
 2. o ruchu okrężnym;
 3. z pierwszeństwem przejazdu wyznaczonym przy pomocy znaków drogowych.
 

043. Na jakiej części drogi, w ujęciu statystycznym, ma miejsce największa liczba wypadków drogowych w Polsce?


 1. na spadkach i na wzniesieniach łącznie;
 2. na łukach;
 3. na prostym odcinku.
 

044. Jakim rodzajem czynnika ryzyka zawodowego jest wykonywanie czynności przy podniesionym pojeździe?
 1. czynnikiem uciążliwym;
 2. czynnikiem niebezpiecznym;
 3. żadnym z wyżej podanych.
 

045. Czy niewielkie przekroczenie prędkości (o około 5 - 10km/h) może być niebezpieczne?
 1. nie, jest to zbyt małe przekroczenie, aby mogło mieć większy wpływ na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 2. tak, zarówno w obszarze zabudowanym jak i poza tym obszarem;
 3. tak, ale tylko w obszarze zabudowanym.
 

046. Czy zasada zachowania bezpiecznego odstępu od pojazdu poprzedzającego ma duży wpływ na poziom bezpieczeństwa przewożonych osób i towarów?
 1. tak, to jedna z kluczowych zasad bezpiecznego kierowania;
 2. nie, najważniejsza jest obserwacja pojazdu poprzedzającego i sprawne hamulce;
 3. nie, co najwyżej jej brak może zagrozić zdrowiu lub życiu kierowcy.
 

047. Czy podczas kierowania załadowanym pojazdem ciężarowym, dozwolone jest spożywanie przez kierowcę pokarmów lub napoi?
 1. tak, ale tylko przy mniejszej prędkości;
 2. tak, ale tylko gdy aktywny jest tempomat;
 3. tak.
 

048. Jak zdefiniowane jest w ustawie - Prawo o ruchu drogowym pojęcie "drogi"?
 1. jako pojęcie wskazujące obszar, na którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy;
 2. jako pojęcie wskazujące obszar przeznaczony do korzystania dla uczestników ruchu drogowego - pieszych oraz kierujących;
 3. jako pojęcie, w skład którego wchodzą dwa inne: "pobocze" i "pas ruchu", które wspólnie tworzą drogę.
 

049. W jakim przedziale wiekowym kierowców odnotowano największą liczbę sprawców wypadków?
 1. 25-39 lat;
 2. 18-29 lat;
 3. 40-59 lat.
 

050. Czy kierowca samochodu ciężarowego powinien stosować zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu?
 1. nie ma takiej potrzeby;
 2. tak, ponieważ powoduje to zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa;
 3. tak, ale tylko w stosunku do pieszych i rowerzystów.
 

051. Którzy kierowcy są sprawcami większej ilości wypadków: samochodów osobowych czy ciężarowych?
 1. są to porównywalne ilości;
 2. kierowcy samochodów osobowych są sprawcami 10-krotnie większej ilości wypadków;
 3. kierowcy samochodów ciężarowych.
 

052. Czy częsta zmiana pasa ruchu samochodem ciężarowym przy pełnym załadunku może powodować zagrożenie bezpieczeństwa?
 1. w każdym przypadku jest niebezpieczna;
 2. tak, przy dużej prędkości;
 3. w złych warunkach atmosferycznych.
 

053. Jak często kierowcy samochodów ciężarowych przyczyniają się do powstawania wypadków drogowych w Polsce ?
 1. częściej niż kierowcy samochodów osobowych;
 2. rzadziej niż kierowcy samochodów osobowych;
 3. w równym stopniu niż inni kierowcy.
 

054. Kto głównie ginie w wypadkach z udziałem samochodów ciężarowych w Polsce?
 1. pasażerowie pojazdów ciężarowych;
 2. inni uczestnicy ruchu;
 3. kierujący samochodami ciężarowymi.
 

055. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów:
 1. samochodów zarejestrowanych po 1 stycznia 1998r.;
 2. tylko samochodów osobowych;
 3. wszystkich pojazdów samochodowych wyposażonych w takie pasy.
 

056. Poduszka powietrzna redukuje ryzyko śmierci o 50%:
 1. niezależnie od użytkowania pasów bezpieczeństwa;
 2. tylko wtedy, gdy podczas wypadku działa wspólnie z pasami bezpieczeństwa;
 3. nie redukuje tego ryzyka.
 

057. Jak nazywa się wewnątrz zakładowy dokument, regulujący zagadnienia związane z zasadami BHP?
 1. regulamin pracy;
 2. kodeks postępowania w sytuacjach zagrożenia;
 3. instrukcja stanowiska pracy.
 

058. Czy regulamin pracy może być mniej korzystny w stosunku do pracowników od postanowień ogólnych zawartych w kodeksie pracy ?
 1. tak, jeżeli treść regulaminu nie zagraża bezpieczeństwu pracowników podczas wykonywania obowiązków służbowych;
 2. tak, ponieważ w zakładzie pracy to pracodawca decyduje o zasadach realizacji zadań przewidzianych dla pracowników;
 3. nie, w żadnym wypadku.
 

059. Czy pracownik może odmówić używania na stanowisku pracy odzieży ochronnej (np. pracownik stacji obsługi), jeśli otrzymał ją od pracodawcy ?
 1. nie, ponieważ chroni ona zdrowie pracownika;
 2. tak, to pracownik decyduje, jakiego rodzaju odzież będzie nosił w czasie pracy;
 3. tak, jeśli uzna, że nie będzie czuł się w niej swobodnie.
 

060. Jaka liczba wypadków drogowych ma miejsce z powodu niewłaściwego stanu technicznego pojazdów (wg danych statystycznych policji)?
 1. około 500;
 2. powyżej 1000;
 3. poniżej 100.
 

061. Co jest przykładem typowego szkodliwego czynnika w karcie ryzyka zawodu kierowcy pojazdu ciężarowego?
 1. stres wywołany zachowaniem innych uczestników ruchu;
 2. drgania występujące podczas jazdy po nierównościach;
 3. obsługa pojazdu związana z koniecznością wymiany uszkodzonego koła w warunkach drogowych.
 

062. Jaki % (średnio) ogółu wypadków drogowych spowodowany jest najechaniem na dziurę w jezdni lub wybój ?
 1. poniżej 1%;
 2. około 3%;
 3. około 5%.
 

063. Czy stwierdzenie "liczba wypadków drogowych wzrasta wraz z pogarszaniem się warunków atmosferycznych na drodze" jest prawdziwe ?
 1. nie;
 2. tak;
 3. tak, dotyczy to zwłaszcza silnych opadów deszczu oraz oblodzenia jezdni.
 

064. Podczas jakich warunków atmosferycznych ma miejsce największa liczba wypadków drogowych w Polsce?
 1. opadów deszczu;
 2. opadów śniegu lub oblodzenia;
 3. dobrych warunków.
 

065. Jak długo, zgodnie z przepisami ustawy "Prawo o ruchu drogowym", powinien być włączony kierunkowskaz w przypadku zmiany pasa ruchu ?
 1. nie jest to określone przepisami;
 2. światło kierunkowskazu powinno zapalić się nie mniej niż 3 razy;
 3. powinien zostać wyłączony bezpośrednio po zakończeniu zmiany pasa ruchu.
 

066. Czy obowiązujące w Polsce przepisy pozwalają policji zatrzymać prawo jazdy kierowcy, który jest sprawcą zdarzenia drogowego ?
 1. nie, jeśli nie ma osób poszkodowanych (zabitych lub rannych);
 2. tak, w określonych przypadkach;
 3. tak, ale tylko jeśli są osoby ranne.
 

067.Co jest przykładem typowego uciążliwego czynnika w karcie ryzyka zawodu kierowcy samochodu ciężarowego?


A. głównie drgania występujące podczas jazdy po nierównościach,
B. hałas wywołany brakiem należytego umiejscowienia luźno leżących przedmiotów w kabinie samochodu ciężarowego,
C. nieszczelny układ wydechowy i spaliny przedostające się do wnętrza kabiny.

 

068. Podczas jakich warunków atmosferycznych ma miejsce największa liczba wypadków drogowych w Polsce?


A. opadów deszczu,
B. opadów śniegu lub oblodzenia,
C. dobrych warunków.

 

069. Czy niewielkie przekroczenie prędkości (o 5-10 km/h) w przypadku samochodu ciężarowego może być niebezpieczne?


A. nie, jest to zbyt małe przekroczenie, aby mogło mieć większy wpływ na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
B. tak, ale tylko w obszarze zabudowanym,
C. tak, zarówno w obszarze zabudowanym jak i poza takim obszarem.

 

070.Czy kierowca może unieruchomić pojazd na pasie pomiędzy jezdniami?


A  tak, ale tylko wyłącznie w przypadku, kiedy pas rozdzielający jezdnie jest wydzielony odpowiednimi znakami poziomymi,
B  nie, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu i jest niezgodne z przepisami ruchu drogowego,
C tak, ale wyłącznie w przypadku konieczności zrealizowania odpoczynku lub obowiązkowej przerwy podczas prowadzenia pojazdu, a najbliższy parking znajduje się w znacznej odległości.

 

071. Ile razy mniejszą ilość wypadków drogowych powodują kierowcy samochodów ciężarowych ogółem, w stosunku do kierujących samochodami osobowymi?


A. mniej więcej 10 razy mniej,
B. mniej więcej 7 razy mniej,
C. mniej więcej 5 razy mniej.

 

072. Czy uczestniczący w wypadku, w którym jest osoba zabita lub ranna, kierowca samochodu ciężarowego, jest obowiązany udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku?


A. tak, ma taki obowiązek,
B. nie, ponieważ jedynie wykwalifikowany ratownik drogowy może udzielać pomocy ofiarom wypadków,
C. tak, jeśli ukończył wcześniej specjalistyczne szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego.

 

073. Jeśli kierowca spożył poprzedniego dnia 0,5 l wódki lub 3 butelki 0,5 l piwa, może następnego dnia rano usiąść bezpiecznie za kierownicą samochodu ciężarowego?


A. tak, ponieważ przez noc podczas snu alkohol zostanie naturalnie wydalony z organizmu,
B. nie, ponieważ rano stężenie alkoholu w organizmie kierowcy może znacznie przekraczać dopuszczalną normę,
C. tak, jeśli kierowca spał co najmniej 8 godzin, zjadł obfite śniadanie oraz napił się mocnej kawy.

 

074. Czy do obowiązków przewoźnika należy przeszkolenie zatrudnionego kierowcy w zakresie bhp?


A. nie, jeśli kierowca był przeszkolony w tym zakresie u poprzedniego pracodawcy i ma potwierdzenie z Urzędu Wojewódzkiego,
B. tak, ale dotyczy to wyłącznie kierowców przewożących towary niebezpieczne lub ładunki ponadgabarytowe,
C. tak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.