3.2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych emigrantów.
                                                                                                
001. Przemieszczanie towarów pomiędzy państwami z brakiem uiszczenia opłaty celnej, akcyzy, podatku VAT nazywamy:
 1. kradzieżą;
 2. wyłudzeniem;
 3. przemytem.

 
002. Obszarem celnym nazywamy:
 1. obszar, w obrębie którego przemieszczanie towarów nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat celnych czy też opłat granicznych;
 2. obszar, w obrębie którego przemieszczenie towarów wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat celnych;
 3. obszar, w obrębie którego przemieszczanie towarów wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat granicznych.

 
003. Organem celnym w Polsce jest:
 1. Straż Graniczna;
 2. Inspekcja Transportu Drogowego;
 3. Izba Celna.

 
004. Jaki dokument znosi kontrola na wewnętrznych granicach państw członkowskich UE?
 1. deklaracja członkowska państwa UE;
 2. kodeks z Schengen;
 3. konstytucja wszystkich krajów UE.

 
005. Na terytorium Polski obywatel Unii Europejskiej może wjechać:
 1. na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo lub ważnego dokumentu podróży;
 2. na podstawie paszportu i zaproszenia od obywatela Polski;
 3. na podstawie zaświadczenia z biura podróży o wykupieniu wycieczki do Polski.

 
006. Na terytorium Polski obywatel kraju nienależącego do UE może wjechać, legitymując się:
 1. prawem jazdy;
 2. paszportem i wizą, jeżeli jest wymagana;
 3. dowodem osobistym.

 
007. Które z państw nie należących do Unii współpracuje z Schengen
 1. Irlandia;
 2. Norwegia;
 3. Szwecja.

 
008. Kiedy nastąpiło podpisanie Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen?
 1. 14 czerwca 1985 r.;
 2. 19 czerwca 1990 r.;
 3. 1 maja 2004 r.

 
009. Które z wymienionych poniżej państw nie były pierwotnymi sygnatariuszami układu z Schengen?
 1. Austria;
 2. Belgia;
 3. Francja.

 
010. Organem administracji rządowej, któremu podlegają sprawy związane z repatriacją, wjazdem oraz tranzytem cudzoziemców na terytorium Polski jest:
 1. Straż Graniczna;
 2. Izba Celna;
 3. Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

 
011. Której z niżej podanych czynności kontrolnych nie może wykonać funkcjonariusz Straży Granicznej?
 1. legitymować uczestnika ruchu i wydawać mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
 2. skierować kierowcę na badanie zawartość alkoholu we krwi;
 3. zatrzymać kierowcy prawo jazdy i skierować go na egzamin sprawdzający.

 
012. Czy inspektor transportu drogowego może samodzielnie zatrzymać do kontroli pojazd samochodowy
 1. nie może - zawsze musi prowadzić kontrolę z funkcjonariuszem Policji i ten ostatni ma prawo do zatrzymania pojazdu, a inspektor transportu drogowego ma jedynie prawo do kontroli stojącego pojazdu;
 2. tak, ale pod warunkiem, ze jest umundurowany i posiada służbowy i oznakowany zgodnie z przepisami samochód kontrolny;
 3. tak, może zatrzymać pojazd w każdym przypadku.

 
013. Przemieszczanie towarów pomiędzy państwami z brakiem uiszczenia opłaty celnej, akcyzy, podatku VAT nazywamy:
 1. kradzieżą;
 2. wyłudzeniem;
 3. przemytem;

 
014. Instytucją, której głównymi zadaniami jest m. in. ochrona granicy państwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, jest:
 1. Inspekcja Celna;
 2. Inspekcja Transportu Drogowego;
 3. Straż Graniczna.

 
015.Czego dotyczy wpis zgodnie z art. 96 KWS ?
 1. odmowy wjazdu osobie skazanej lub podejrzanej o ciężkie czyny karalne;
 2. rejestru odcisków linii papilarnych od cudzoziemców, którym wydano decyzję o wydaleniu;
 3. rejestru osób zaginionych i poszukiwanych.

 
016. Czym jest SIS?
 1. systemem zbierania i transferu informacji o osobach niepożądanych na terenie państw Schengen;
 2. krajowym systemem informatycznym gromadzącym informacje o osobach z państw trzecich;
 3. rejestrem odcisków linii papilarnych.

 
017. Kto określa dostęp poszczególnych organów do danych w SIS?
 1. prawo wewnętrzne każdej umawiającej się strony Konwencji Schengen;
 2. podmiot zarządzający jednostką centralną C-SIS;
 3. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 
018. Gdzie mieści się Centralna jednostka SIS (C-SIS)?
 1. w Lyonie;
 2. w Warszawie;
 3. w Strasburgu.

 
019. Co jest podstawą prawną stworzenia Systemu Informacyjnego Schengen?
 1. ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych;
 2. art. 92 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen;
 3. zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji.

 
020. Wpis z art.40 KWS czego dotyczy?
 1. nadzoru nad osobą podejrzaną o udział w podlegającym ekstradycji przestępstwie;
 2. poszukiwania osób;
 3. poszukiwania przestępców.

 
021. Art. 96 KWS dotyczy?
 1. odmowy wjazdu osobie skazanej lub podejrzanej o ciężkie czyny karalne;
 2. braku wizy;
 3. braku ubezpieczenia.

 
022. Art. 99 KWS dotyczy?
 1. niejawnego nadzoru lub ukierunkowanej kontroli;
 2. zakazu wjazdu;
 3. poszukiwaniu skradzionych rzeczy.

 
023. Przestępczość graniczna ma swoje miejsce na:
 1. granicy dwóch województw;
 2. granicy dwóch państw;
 3. granicy dwóch gmin.

 
024. Na terytorium Polski obywatel Unii Europejskiej może wjechać:
 1. na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo lub ważnego dokumentu podróży;
 2. na podstawie paszportu i zaproszenia od obywatela Polski;
 3. na podstawie zaświadczenia z biura podróży o wykupieniu wycieczki do Polski.

 
025. Centralne Biuro Śledcze odpowiedzialne za rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej zostało powołane przez:
 1. Komendę Główną Straży Granicznej;
 2. Inspekcję Celną;
 3. Komendę Główną Policji.

 
026. Wykrywaniem przestępczości zorganizowanej działającej na terenie nie mniej niż dwóch lub więcej państw członkowskich UE zajmuje się:
 1. CBŚ;
 2. Eurojust;
 3. Europol.

 
027. Organizacją działającą w ponad 100 krajach świata skupiającą się przeważnie na: zwalczaniu przestępczości narkotykowej i zorganizowanej, zwalczaniu przestępczości ekonomicznej, zwalczaniu terroryzmu, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczaniu handlu ludźmi jest:
 1. Europol;
 2. Agenda z Tampere;
 3. Interpol.

 
028. Służba celna może prowadzić kontrole w zakresie transportu drogowego :
 1. na terenie całego kraju;
 2. w odległości 6 km od granicy;
 3. w strefie nadgranicznej.

 
029. W jaki sposób może być ukarany przedsiębiorca stosujący ceny dumpingowe ?
 1. karą nałożoną w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa UOKiK;
 2. mandatem przez Policję;
 3. karą grzywny nałożonej przez ITD.

 
030. Czy w celu poruszania się w strefie Schengen niezbędny jest paszport ?
 1. nie, wystarczającym dokumentem jest ważny dowód osobisty;
 2. tak, jest to niezbędny dokument do poruszania się między innymi państwami;
 3. to zależy od zawartych umów bilateralnych.

 
031. Organem celnym w Polsce jest:
 1. Inspekcja Transportu Drogowego;
 2. Straż Graniczna;
 3. Izba Celna.

 
032. Czego dotyczy wpis z art. 99 KWS ?
 1. niejawnego nadzoru lub szczególnych kontroli;
 2. odmowy wjazdu;
 3. poszukiwania osób celem zatrzymania i ustalenie miejscu pobytu.

 
033. Czego dotyczy wpis zgodnie z art.100 KWS ?
 1. odmowy wjazdu;
 2. poszukiwania osób celem zatrzymania i ustalenia miejsca pobytu;
 3. poszukiwania skradzionych, przywłaszczonych lub w inny sposób zaginionych przedmiotów

 
034. Czy stosowanie w transporcie cen dumpingowych jest w Polsce przestępstwem ?
 1. tak, grozi za to kara do 3 lat więzienia,
 2. nie, ale za ich stosowanie może być nałożona kara w drodze decyzji administracyjnej, przez Prezesa UOKiK;
 3. przepisy tego nie regulują.

 
035. Czy możliwe jest przywrócenie kontroli granicznej w strefie Schengen ?
 1. tak, możliwe jest tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej (kodeks granicznej Schengen);
 2. nie, stanowiłoby to pogwałcenie obowiązujących norm prawnych;
 3. nie, jest to absolutnie zabronione.

 
036. Co oznacza skrót KWS ?
 1. Kodeks Wykonawczy Schengen;
 2. Konwencja Wykonawcza Schengen;
 3. Krajowe Wydziały Schengen.

 
037. Wykrywaniem przestępczości zorganizowanej działającej na terenie nie dwóch lub więcej państw członkowskich UE zajmuje się:
 1. CBŚ;
 2. Eurojust;
 3. Europol.

 
038. Podstawową opłatą pobieraną przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę jest ?
 1. opłata skarbowa;
 2. cło;
 3. winieta.

 
039. Dokumentem w formie pisemnej wydanym przez kraj, którego dotyczy i pozwalającym na przekroczenie jego granic lub pobyt na jego terenie w określonym czasie jest ?
 1. paszport;
 2. prawo jazdy;
 3. wiza.

>
 
040. Czy po wejściu Polski do strefy Schengen, obowiązują limity przewozu towarów akcyzowych np. alkoholu ?
 1. nie ma limitu, jeśli towar taki jest przewożony na potrzeby własne i nie będzie podlegał dalszej odsprzedaży;
 2. tak, obowiązuje nadal limit w tym zakresie;
 3. nie ma takich ograniczeń.

 
041. Czy wwóz na teren państwa towaru, którym obrót jest w danym kraju zakazany przez prawo, można traktować jako przemyt ?
 1. nie jest to kontrabanda;
 2. nie;
 3. tak.

 
042. Czy uprawnione służby kontrolne mogą przeprowadzić kontrolę w postaci przeszukania pojazdu, pod kątem poszukiwania narkotyków, broni, amunicji na terenie Wspólnoty Europejskiej ?
 1. tak, jeśli kierowca i pasażerowie wyrażą zgodę na takie przeszukanie;
 2. tak, jeśli organ kontrolujący posiada nakaz prokuratorski;
 3. tak, w każdym przypadku.

 
043. Czy kierowca pojazdu ciężarowego może podczas transportu międzynarodowego przyjmować płatne przesyłki kurierskie ?
 1. tak, dzięki temu ma możliwość dodatkowego zarobku;
 2. nie, jest to zabronione;
 3. tak, jeśli uzyska zgodę właściciela firmy transportowej.

 

044. Czy podczas przewozu tranzytowego przez kraje trzecie kierowca powinien sprawdzać przestrzeń ładunkową i kabinę przed wyruszeniem w dalszą drogę?

 1. tak, ponieważ w pojeździe mogły się ukryć nieuprawnione osoby,
  B. nie, ponieważ za taka sytuację odpowiada przewoźnik,
  C. nie, ponieważ za takie sytuacje odpowiada wyłącznie straż graniczna.

 

045. Czy w Strefie Schengen mogą zostać przywrócone kontrole graniczne?

 1. nie, byłoby to niezgodne z postanowieniami układu Schengen,
  B. tak, w wyjątkowych sytuacjach ze względów bezpieczeństwa,
  C. tylko w przypadku granic z krajami, które jako ostatnie przystąpiły do Strefy Schengen.

 

046. Czy kierowca poruszający się w Strefie Schengen, ma prawo do przewozu w celach zarobkowych towarów akcyzowych w większych ilościach, które stanowią jego własność i nie należą do przewoźnika?

 1. tak, o ile prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przesyłek kurierskich,
  B. tak, jeśli posiada zgodę przewoźnika na tego typu działalność dodatkową,
  C. nie, jest to zabronione.

 

047. Czy kierowca samochodu ciężarowego, może podczas transportu międzynarodowego przyjmować płatne przesyłki kurierskie?

 1. tak, dzięki temu ma możliwość dodatkowego zarobku,
  B.nie, jest to zabronione,
  C.tak, aczkolwiek jest to ryzykowne.

 

048. Czy uprawnione służby kontrolne mogą przeprowadzić kontrolę w postaci przeszukania samochodu ciężarowego pod kątem narkotyków, broni, amunicji itp. na terenie Wspólnoty Europejskiej?

 1. tak, jeśli kierowca wyrazi zgodę na przeszukanie pojazdu,
  B.tak, jeśli organ kontrolujący posiada nakaz prokuratorski,
  C.tak, w każdym przypadku.

 
049. Czy przewóz towaru między państwami z pominięciem wymaganych opłat celnych, akcyzy, podatku VAT i innych należności wobec państwa, na którego terytorium wwieziono towar jest przemytem?
 1. Nie, jest kradzieżą.
 2. Tak.
 3. Nie, pod warunkiem że odbiorca jest o tym poinformowany. 

 
 
050. Czy wejście kraju do strefy Schengen oznacza, że przemyt zniknie?
 1. Nie, ponieważ nie ma wolnego obrotu towarów akcyzowych.
 2. Tak, ponieważ skasowano limity na przewozy towarów akcyzowych.
 3. Tak, ponieważ nie istnieją granice wewnętrzne w krajach strefy Schengen. 

 
 
051. Co oznacza pojęcie - przemyt nielegalnych imigrantów?
 1. Ułatwienie wjazdu, zamieszkania lub zatrudnienia osób sprzecznie z zasadami obowiązującymi w danym kraju w celu osiągnięcia korzyści materialnych.
 2. Wielokrotny nielegalny przewozie tych samych osób pomiędzy dwoma krajami.
 3. Nieodpłatny przewozie osób w strefie przygranicznej. 

 
052. Kto ponosi odpowiedzialność za nielegalny przewóz przesyłki przyjętej przez kierowcę od przygodnej osoby do przewozu?
 1. Kierowca.
 2. Osoba która przekazała przesyłkę.
 3. Właściciel przedsiębiorstwa. 

 
053. W jaki sposób można zmniejszyć ryzyko nieświadomego przewozu przez kierowcę nielegalnych imigrantów?
 1. Nie zabierać przygodnych osób do kabiny lub skrzyni ładunkowej.
 2. Nigdy nie pytać jak dojechać do miejsca przeznaczenia.
 3. Jeździć tylko w porze nocnej. 

 
 
054. Kto ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w dokumentach potrzebnych ze względu na przepisy celne, podatkowe i administracyjne?
 1. Nadawca.
 2. Kierowca.
 3. Odbiorca.

 
055. Czy kierowca może być kontrolowany przez służby celne na terytorium danego kraju?
 1. Tak, ale tylko w obecności Policji.
 2. Nie.
 3. Tak. 

 
 
056. Czy jednym z zadań Straży Granicznej jest zapobieganie przywozowi na teren Polski materiałów niebezpiecznych bez ich odpowiedniego zabezpieczenia oraz spełnienia norm bezpieczeństwa?
 1. Nie, takie obowiązki należą do Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego.
 2. Tak.
 3. Tak, ale wyłącznie w przypadkubezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa. 

 
 
057. Czy kierowca samochodu ciężarowego, może spać w pojeździe, jeśli znajduje się w nim miejsce do spania, jeżeli przewozi ładunek?
 1. Nie, jest to zabronione.
 2. Tak.
 3. Tak, pod warunkiem zapewnienia dodatkowej ochrony ładunku. 

 
 
058. Czy kierowca samochodu ciężarowego, zaatakowany bronią przez napastników na parkingu, powinien zawsze podjąć walkę w celu ochrony ładunku?
 1. Tak, w każdym przypadku, ponieważ to on odpowiada za przewożony ładunek.
 2. Tak, ale pod warunkiem, że rozpoczęte wcześniej negocjacje z napastnikami nie przyniosły rezultatu.
 3. Nie, jeśli czuje, że jego zdrowie lub życie może być zagrożone.

 
 
059. Z jakiego typu parkingów powinien korzystać kierowca przewożąc cenny ładunek?
 1. Dużych, najlepiej strzeżonych lub znajdujących się przy stacjach benzynowych, na których jest sporo ludzi.
 2. Niewielkich, na których nie ma zbyt dużej ilości innych osób.
 3. Przede wszystkim nieoświetlonych, aby pojazd nie rzucał się w oczy potencjalnym agresorom.

 
 
060. Jeśli kierowca zostanie poproszony przez osobę postronną w strefie przygranicznej o przewiezienie paczki żywnościowej dla rodziny za granicą, czy może wyrazić na to zgodę?
 1. Tak, pod warunkiem, że paczka będzie hermetycznie zamknięta, a nadawca wzbudza zaufanie.
 2. Nie, w żadnym przypadku.
 3. Tak, pod warunkiem, że nadawca wniesie za taką usługę stosowną opłatę bezpośrednio dla kierowcy.

 
 
061. Czy kierowca samochodu ciężarowego może bezpiecznie przewozić w kabinie przez granicę przygodne osoby?
 1. Tak, w każdym przypadku, jeśli nie pobiera za taką przysługę żadnej opłaty.
 2. Nie, ponieważ; osoba taka może należeć do zorganizowanej grupy przestępczej.
 3. Tak, pod warunkiem, że osoba taka zostanie wylegitymowana przez kierowcę i wniesie stosowną opłatę za przejazd.

 
 
062. Czy przewóz osób w przyczepie lub naczepie samochodu ciężarowego, który dodatkowo przewozi ładunek jest dozwolony?
 1. Nie, w żadnym wypadku.
 2. Tak, jeśli spełnione są podstawowe zasady bezpieczeństwa i jest system łączności pomiędzy kabiną a ładownią.
 3. Tak, jeśli miejsce na to pozwala. 

 
063. Czy w sytuacji gdy przewożony jest ładunek wskazane jest zabieranie osób postronnych do kabiny samochodu ciężarowego?
 1. Tak, jeśli kierowcy chce się spać.
 2. Nie, ponieważ nie wiadomo z kim ma się do czynienia.
 3. Tak, jest to korzystne w dłuższej trasie.