3.2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych emigrantów.


001. Przemieszczanie towarów pomiędzy państwami z brakiem uiszczenia opłaty celnej, akcyzy, podatku VAT nazywamy:
 1. kradzieżą;
 2. wyłudzeniem;
 3. przemytem.
 

002. Obszarem celnym nazywamy:
 1. obszar, w obrębie którego przemieszczanie towarów nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat celnych czy też opłat granicznych;
 2. obszar, w obrębie którego przemieszczenie towarów wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat celnych;
 3. obszar, w obrębie którego przemieszczanie towarów wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat granicznych.
 

003. Organem celnym w Polsce jest:
 1. Straż Graniczna;
 2. Inspekcja Transportu Drogowego;
 3. Izba Celna.
 

004. Jaki dokument znosi kontrola na wewnętrznych granicach państw członkowskich UE?
 1. deklaracja członkowska państwa UE;
 2. kodeks z Schengen;
 3. konstytucja wszystkich krajów UE.
 

005. Na terytorium Polski obywatel Unii Europejskiej może wjechać:
 1. na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo lub ważnego dokumentu podróży;
 2. na podstawie paszportu i zaproszenia od obywatela Polski;
 3. na podstawie zaświadczenia z biura podróży o wykupieniu wycieczki do Polski.
 

006. Na terytorium Polski obywatel kraju nienależącego do UE może wjechać, legitymując się:
 1. prawem jazdy;
 2. paszportem i wizą, jeżeli jest wymagana;
 3. dowodem osobistym.
 

007. Które z państw nie należących do Unii współpracuje z Schengen?
 1. Irlandia;
 2. Norwegia;
 3. Szwecja.
 

008. Kiedy nastąpiło podpisanie Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen?
 1. 14 czerwca 1985 r.;
 2. 19 czerwca 1990 r.;
 3. 1 maja 2004 r.
 

009. Które z wymienionych poniżej państw nie były pierwotnymi sygnatariuszami układu z Schengen?
 1. Austria;
 2. Belgia;
 3. Francja.
 

010. Organem administracji rządowej, któremu podlegają sprawy związane z repatriacją, wjazdem oraz tranzytem cudzoziemców na terytorium Polski jest:
 1. Straż Graniczna;
 2. Izba Celna;
 3. Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.
 

011. Której z niżej podanych czynności kontrolnych nie może wykonać funkcjonariusz Straży Granicznej?
 1. legitymować uczestnika ruchu i wydawać mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
 2. skierować kierowcę na badanie zawartość alkoholu we krwi;
 3. zatrzymać kierowcy prawo jazdy i skierować go na egzamin sprawdzający.
 

012. Czy inspektor transportu drogowego może samodzielnie zatrzymać do kontroli pojazd samochodowy?
 1. nie może - zawsze musi prowadzić kontrolę z funkcjonariuszem Policji i ten ostatni ma prawo do zatrzymania pojazdu, a inspektor transportu drogowego ma jedynie prawo do kontroli stojącego pojazdu;
 2. tak, ale pod warunkiem, ze jest umundurowany i posiada służbowy i oznakowany zgodnie z przepisami samochód kontrolny;
 3. tak, może zatrzymać pojazd w każdym przypadku.
 

013. Przemieszczanie towarów pomiędzy państwami z brakiem uiszczenia opłaty celnej, akcyzy, podatku VAT nazywamy:
 1. kradzieżą;
 2. wyłudzeniem;
 3. przemytem;
 

014. Instytucją, której głównymi zadaniami jest m. in. ochrona granicy państwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, jest:
 1. Inspekcja Celna;
 2. Inspekcja Transportu Drogowego;
 3. Straż Graniczna.
 

015. Jaki dokument znosi kontrola na wewnętrznych granicach państw członkowskich UE?
 1. deklaracja członkowska państwa UE;
 2. kodeks z Schengen;
 3. konstytucja wszystkich krajów UE.
 

016. Czym jest SIS?
 1. systemem zbierania i transferu informacji o osobach niepożądanych na terenie państw Schengen;
 2. krajowym systemem informatycznym gromadzącym informacje o osobach z państw trzecich;
 3. rejestrem odcisków linii papilarnych.
 

017. Kto określa dostęp poszczególnych organów do danych w SIS?
 1. prawo wewnętrzne każdej umawiającej się strony Konwencji Schengen;
 2. podmiot zarządzający jednostką centralną C-SIS;
 3. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 

018. Gdzie mieści się Centralna jednostka SIS (C-SIS)?
 1. w Lyonie;
 2. w Warszawie;
 3. w Strasburgu.
 

019. Co jest podstawą prawną stworzenia Systemu Informacyjnego Schengen?
 1. ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych;
 2. art. 92 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen;
 3. zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji.
 

020. Wpis z art.40 KWS czego dotyczy?
 1. poszukiwania skradzionych, przywłaszczonych, zaginionych przedmiotów;
 2. poszukiwania osób;
 3. poszukiwania przestępców.
 

021. Art. 96 KWS dotyczy?
 1. odmowy wjazdu osobie skazanej lub podejrzanej o ciężkie czyny karalne;
 2. braku wizy;
 3. braku ubezpieczenia.
 

022. Art. 99 KWS dotyczy?
 1. niejawnego nadzoru lub ukierunkowanej kontroli;
 2. zakazu wjazdu;
 3. poszukiwaniu skradzionych rzeczy.
 

023. Przestępczość graniczna ma swoje miejsce na:
 1. granicy dwóch województw;
 2. granicy dwóch państw;
 3. granicy dwóch gmin.
 

024. Na terytorium Polski obywatel Unii Europejskiej może wjechać:
 1. na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo lub ważnego dokumentu podróży;
 2. na podstawie paszportu i zaproszenia od obywatela Polski;
 3. na podstawie zaświadczenia z biura podróży o wykupieniu wycieczki do Polski.
 

025. Centralne Biuro Śledcze odpowiedzialne za rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej zostało powołane przez:
 1. Komendę Główną Straży Granicznej;
 2. Inspekcję Celną;
 3. Komendę Główną Policji.
 

026. Wykrywaniem przestępczości zorganizowanej działającej na terenie dwóch lub więcej państw członkowskich UE zajmuje się:
 1. CBŚ;
 2. Eurojust;
 3. Europol.
 

027. Organizacją działającą w ponad 100 krajach świata skupiającą się przeważnie na: zwalczaniu przestępczości narkotykowej i zorganizowanej, zwalczaniu przestępczości ekonomicznej, zwalczaniu terroryzmu, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczaniu handlu ludźmi jest:
 1. Europol;
 2. Agenda z Tampere;
 3. Interpol.
 

028. Służba celna może prowadzić kontrole w zakresie transportu drogowego:
 1. na terenie całego kraju;
 2. w odległości 6 km od granicy;
 3. w strefie nadgranicznej.
 

029. Czego dotyczy wpis zgodnie z art.100 KWS?
 1. odmowy wjazdu;
 2. poszukiwania osób celem zatrzymania i ustalenia miejsca pobytu;
 3. poszukiwania skradzionych, przywłaszczonych lub w inny sposób zaginionych przedmiotów
 

030. Podstawową opłatą pobieraną przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę jest?
 1. opłata skarbowa;
 2. cło;
 3. winieta.
 

031. Dokumentem w formie pisemnej wydanym przez kraj, którego dotyczy i pozwalającym na przekroczenie jego granic lub pobyt na jego terenie w określonym czasie jest?
 1. paszport;
 2. prawo jazdy;
 3. wiza.
 

032. W jaki sposób może być ukarany przedsiębiorca stosujący ceny dumpingowe?
 1. karą nałożoną w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa UOKiK;
 2. mandatem przez Policję;
 3. karą grzywny nałożonej przez ITD.
 

032. Czy w celu poruszania się w strefie Schengen niezbędny jest paszport?
 1. nie, wystarczającym dokumentem jest ważny dowód osobisty;
 2. tak, jest to niezbędny dokument do poruszania się między innymi państwami;
 3. to zależy od zawartych umów bilateralnych.
 

033. Czy wwóz na teren państwa towaru, którym obrót jest w danym kraju zakazany przez prawo, można traktować jako przemyt?
 1. nie jest to kontrabanda;
 2. nie;
 3. tak.
 

034. Czy stosowanie w transporcie cen dumpingowych jest w Polsce przestępstwem?
 1. tak, grozi za to kara do 3 lat więzienia,
 2. nie, ale za ich stosowanie może być nałożona kara w drodze decyzji administracyjnej, przez Prezesa UOKiK;
 3. przepisy tego nie regulują.
 

035. Czy po wejściu Polski do strefy Schengen, obowiązują limity przewozu towarów akcyzowych np. alkoholu?
 1. nie ma limitu, jeśli towar taki jest przewożony na potrzeby własne i nie będzie podlegał dalszej odsprzedaży;
 2. tak, obowiązuje nadal limit w tym zakresie;
 3. nie ma takich ograniczeń.
 

036. Czy możliwe jest przywrócenie kontroli granicznej w strefie Schengen?
 1. tak, możliwe jest tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej (kodeks granicznej Schengen);
 2. nie, stanowiłoby to pogwałcenie obowiązujących norm prawnych;
 3. nie, jest to absolutnie zabronione.
 

037. Czy kierowca pojazdu ciężarowego może podczas transportu międzynarodowego przyjmować płatne przesyłki kurierskie?
 1. tak, dzięki temu ma możliwość dodatkowego zarobku;
 2. nie, jest to zabronione;
 3. tak, jeśli uzyska zgodę właściciela firmy transportowej.
 

038. Czy uprawnione służby kontrolne mogą przeprowadzić kontrolę w postaci przeszukania pojazdu, pod kątem poszukiwania narkotyków, broni, amunicji na terenie Wspólnoty Europejskiej?
 1. tak, jeśli kierowca i pasażerowie wyrażą zgodę na takie przeszukanie;
 2. tak, jeśli organ kontrolujący posiada nakaz prokuratorski;
 3. tak, w każdym przypadku.
 

039.Czego dotyczy wpis zgodnie z art. 96 KWS?

 1. odmowy wjazdu osobie skazanej lub podejrzanej o ciężkie czyny karalne;
 2. rejestru odcisków linii papilarnych od cudzoziemców, którym wydano decyzję o wydaleniu;
 3. rejestru osób zaginionych i poszukiwanych.
 

040.Czy jednym z zadań straży granicznej jest zapobieganie przemytowi przez kierowcę autobusu lub pasażerów na terenie Polski zabronionych prawnie towarów?

 1. tak, ale wyłącznie w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa;
 2. nie, takie obowiązki należą do Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego;
 3. tak.
 


041. Czy obywatel państw członkowskiego należącego do strefy Schengen ma prawo do swobodnego poruszania się w strefie Schengen?

 1. nie, dotyczy to wyłącznie państw wymienionych w umowie;
 2. nie, niektóre kraje członkowskie wymagają uzyskania odpowiedniej wizy;
 3. tak, każdy obywatel państwa członkowskiego ma prawo do swobodnego wjazdu i pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego.
 

042. Za przywóz na terytorium Polski cudzoziemca nie mającego dokumentu podróży i wizy wymaganych do przekroczenia granicy przez przewoźnika wykonującego regularne przewozy osób w międzynarodowym transporcie drogowym, odpowiedzialność karną ponoszą:

 1. pilot wycieczki;
 2. przewoźnik;
 3. osoba, do której cudzoziemcy jadą.
 

043. Czy w Strefie Schengen mogą zostać przywrócone kontrole graniczne?


A. nie, byłoby to niezgodne z postanowieniami układu Schengen,
B. tak, w wyjątkowych sytuacjach ze względów bezpieczeństwa,
C. tylko w przypadku granic z krajami, które jako ostatnie przystąpiły do Strefy Schengen.

   

044. Czy kierowca poruszający się w Strefie Schengen, ma prawo do przewozu w celach zarobkowych towarów akcyzowych w większych ilościach, które stanowią jego własność i nie należą do przewoźnika?


A. tak, o ile prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przesyłek kurierskich,
B. tak, jeśli posiada zgodę przewoźnika na tego typu działalność dodatkową,
C. nie, jest to zabronione.

 

045. Czy uprawnione służby kontrolne mogą przeprowadzić kontrolę w postaci przeszukania samochodu ciężarowego pod kątem narkotyków, broni, amunicji itp. na terenie Wspólnoty Europejskiej?


A.tak, jeśli kierowca wyrazi zgodę na przeszukanie pojazdu,
B.tak, jeśli organ kontrolujący posiada nakaz prokuratorski,
C.tak, w każdym przypadku.